Quyết định phê duyệt Danh sách trúng tuyển trình độ thạc sĩ Đợt 1 năm 2018

1
Thông báo điểm trúng tuyển trình độ Thạc sĩ đợt 1 năm 2018
26/05/2018
1
Thông báo tuyển sinh Trình độ Tiến sĩ năm 2018
31/05/2018
Show all
1

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ ĐỢT 1 NĂM 2018

Căn cứ Quyết định số 879/QĐ-BTTTT ngày 25/05/2016 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông;

Căn cứ Thông tư số 15/2014/TT-BGDĐT ngày 15/05/2014 về việc ban hành Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Quyết định số 338/QĐ-HV ngày 15/06/2015 của Giám đốc Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông về việc Ban hành Quy định đào tạo trình độ Thạc sĩ;

Căn cứ Quyết định số 206/QĐ-HV ngày 23/03/2018 về việc thành lập Hội đồng tuyển sinh trình độ thạc sĩ Đợt 1 năm 2018 của Giám đốc Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông;

Căn cứ biên bản họp ngày 24/05/2018 của Hội đồng tuyển sinh trình độ thạc sĩ Đợt 1.2018;

Theo đề nghị của Thường trực Hội đồng tuyển sinh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay phê duyệt Danh sách trúng tuyển trình độ thạc sĩ Đợt 1 năm 2018 của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông gồm 60 thí sinh. Trong đó:

Cơ sở Phía Bắc: 60 thí sinh

– Chuyên ngành Kỹ thuật Viễn thông:           18 thí sinh (Danh sách chi tiết kèm theo);

– Chuyên ngành Hệ thống thông tin:           23 thí sinh (Danh sách chi tiết kèm theo);

– Chuyên ngành Khoa học máy tính:              02 thí sinh (Danh sách chi tiết kèm theo);

– Chuyên ngành Quản trị kinh doanh:             17 thí sinh (Danh sách chi tiết kèm theo).

Điều 2. Phó Giám đốc phụ trách Cơ sở Học viện tại Tp. Hồ Chí Minh, Chánh Văn phòng, Trưởng các Phòng: Đào tạo, Giáo vụ, Tài chính kế toán, Trưởng Khoa Đào tạo sau đại học, Trưởng các đơn vị có liên quan và các thí sinh có tên trong Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định và danh sách đính kèm