Quyết định công nhận học viên Cao học Đợt 1 năm 2018

hoc+vien
Mở ngành mới Thương mại điện tử, PTIT tuyển 60 sinh viên khóa đầu tiên
09/07/2018
Thông báo danh sách bổ sung thí sinh được chấp nhận xét tuyển thẳng tạm thời vào đại học hệ chính quy năm 2018
12/07/2018
Show all
1

Căn cứ Quyết định số 879/QĐ-BTTTT ngày 25/05/2016 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Học viện Công nghệ Bưu chính    Viễn thông;

Căn cứ Thông tư số 15/2014/TT-BGDĐT ngày 15/05/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ;

Căn cứ Quyết định số 338/QĐ-HV ngày 15/06/2015 của Giám đốc Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông về việc ban hành Quy định đào tạo trình độ Thạc sĩ;

Căn cứ Quyết định số 422/QĐ-HĐTS ngày 28/05/2018 của Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh về việc Phê duyệt danh sách trúng tuyển trình độ thạc sĩ Đợt 1 năm 2018;

Theo đề nghị của Trưởng Phòng Đào tạo,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay công nhận 59 học viên cao học Đợt 1 năm 2018 của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông. Trong đó:

Cơ sở Phía Bắc: 59 học viên

– Chuyên ngành Kỹ thuật Viễn thông:                 18 học viên (Danh sách chi tiết kèm theo);

– Chuyên ngành Hệ thống thông tin:                   22 học viên (Danh sách chi tiết kèm theo);

– Chuyên ngành Khoa học máy tính:                   02 học viên (Danh sách chi tiết kèm theo);

– Chuyên ngành Quản trị kinh doanh:                  17 học viên (Danh sách chi tiết kèm theo);

Điều 2. Giao cho Khoa Đào tạo sau đại học tổ chức đào tạo theo Quy định tổ chức đào tạo trình độ Thạc sĩ được ban hành kèm theo Quyết định số 338/QĐ-HV ngày 15/06/2015 của Giám đốc Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Trưởng các Phòng: Giáo vụ, Tài chính Kế toán, Đào tạo; Trưởng Khoa Đào tạo sau đại học, Trưởng các đơn vị có liên quan và các học viên có tên trong Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định và danh sách đính kèm