Kết quả thi tốt nghiệp hoặc các học phần thay thế thi tốt nghiệp. Điểm khóa luận tốt nghiệp.

21/08/2017

Điểm bảo vệ KLTN tháng 7 năm 2017

Trung tâm KT & ĐBCLGD thông báo điểm bảo vệ Khóa luận tốt nghiệp các lớp hệ Đại học chính quy khóa 2013 – 2017,  […]
07/08/2017

Điểm thi TN, tháng 7 năm 2017

Trung tâm KT & ĐBCLGD thông báo điểm thi tốt nghiệp tháng 7 năm 2017 đối với các lớp sinh viên hệ Đại học từ […]
27/07/2017

Bảng điểm thi các học phần thay thế TN hệ CĐ khóa 2014, ĐH khóa 2012 (Học lại)

Trung tâm KT & ĐBCLGD thông báo điểm thi, điểm kết thúc học phần, các học phần thay thế tốt nghiệp hệ Cao đẳng khóa […]
04/04/2017

Điểm thi, Điểm bảo vệ Khóa luận tốt nghiệp (đợt 1) tháng 3 năm 2017

Trung tâm Khảo thí và ĐBCLGD thông báo điểm thi, điểm bảo vệ khóa luận kỳ thi tốt nghiệp (đợt 1) tháng 3 năm 2017 […]
08/01/2017

Điểm thi tốt nghiệp tháng 12 năm 2016

Trung tâm Khảo thí & ĐBCLGD thông báo điểm thi tốt nghiệp tháng 12 năm 2016 ( Đợt 4 – năm 2016 ), chi tiết […]
12/12/2016

Bảng điểm các học phần thay thế tốt nghiệp khóa 2012 và L14

Trung tâm KT & ĐBCLGD thông báo điểm thi, điểm kết thúc học phần của kỳ thi các học phần thay thế tốt nghiệp đợt […]
10/10/2016

Điểm thi tốt nghiệp tháng 9 năm 2016

Trung tâm Khảo thí & ĐBCLGD thông báo điểm thi tốt nghiệp tháng 9 năm 2016 ( Đợt 3 – năm 2016 ), chi tiết […]
18/08/2016

Bảng điểm học phần thay thế thi tốt nghiệp năm học 2015 – 2016

Trung tâm Khảo thí & ĐBCLGD thông báo điểm thi, điểm học phần, các học phần thay thế thi tốt nghiệp, điểm sẽ liên tục […]
18/08/2016

Điểm bảo vệ Khóa Luận tốt nghiệp của các lớp Khóa 2012, VB2 và L14 ngành QTKD

Trung tâm KT & ĐBCLGD thông báo điểm bảo vệ Khóa Luận tốt nghiệp của các lớp Khóa 2012, ĐHCQ, ĐHTX, học Văn bằng 2 […]
15/08/2016

Điểm bảo vệ Khóa luận tốt nghiệp các lớp Văn bằng 2 và L14KT

Trung tâm KT & ĐBCLGD thông báo điểm bảo vệ Khóa Luận tốt nghiệp của các lớp học Văn bằng 2 và Liên thông khóa […]