Bảng điểm học phần, điểm chấm phúc khảo thi lần 1 học kỳ 2 năm học 2016 – 2017

Danh sách dự thi (dự kiến) lần 1 các học phần tiếng Anh HK Hè (2016 – 2017)
11/08/2017
Điểm bảo vệ KLTN tháng 7 năm 2017
21/08/2017