03/11/2017

Kết quả thi tiếng Anh tăng cường năm 2017

Trung tâm KT & ĐBCLGD thông báo kết quả thi tiếng Anh tăng cường năm 2017, chi tiết xem File đính kèm, mọi thắc mắc […]
29/09/2017

Kết quả thi tiếng Anh lớp kỹ sư chất lượng cao khóa 2017

Trung tâm KT & ĐBCLGD thông báo kết quả thi tiếng Anh lớp kỹ sư chất lượng cao khóa 2017, chi tiết xem File đính […]
25/09/2017

Kết quả thi các học phần tiếng Anh HK phụ (kỳ hè) năm học 2016 – 2017

Trung tâm KT & ĐBCLGD thông báo: Kết quả thi lần 1 học phần tiếng Anh 1, 2, 3, 4, 5, 6 học kỳ phụ […]
18/09/2017

Danh sách dự thi tiếng Anh lớp kỹ sư chất lượng cao khóa 2017

Trung tâm KT & ĐBCLGD thông báo kế hoạch và danh sách thi tiếng Anh lớp kỹ sư chất lượng cao khóa 2017, chi tiết […]
18/08/2017

Danh sách dự thi (dự kiến) các học phần tiếng Anh tăng cường 2017

Trung tâm KT & ĐBCLGD thông báo danh sách thi các học phần tiếng Anh tang cường Bậc 1, Bậc 2 năm học 2016 – […]
11/08/2017

Danh sách dự thi (dự kiến) lần 1 các học phần tiếng Anh HK Hè (2016 – 2017)

Trung tâm KT & ĐBCLGD thông báo danh sách thi các học phần tiếng Anh lần 1 học kỳ phụ (kỳ hè) năm học 2016 […]
01/08/2017

Kết quả thi các học phần tiếng Anh HK2 (năm học 2016 – 2017)

Trung tâm KT & ĐBCLGD thông báo: Kết quả thi lần 1 học phần tiếng Anh A1.1, A2.1, B1.1, B1.2, TA5 học kỳ 2 năm […]
30/06/2017

Danh sách dự thi (dự kiến) lần 1 các học phần tiếng Anh HK2 (2016 – 2017)

Trung tâm KT & ĐBCLGD thông báo danh sách thi các học phần tiếng Anh lần 1 học kỳ 2 năm học 2016 – 2017, […]
03/04/2017

Kết quả thi lần 2 các học phần tiếng Anh (năm học 2016 – 2017)

Trung tâm KT & ĐBCLGD thông báo: Kết quả thi lần 2 các học phần tiếng Anh học kỳ 1 năm học 2016 – 2017. […]
23/03/2017

Kết quả thi các học phần tiếng Anh A2.2, A2.1, tiếng Anh4, 6, B2.1 học kỳ 1 (năm học 2016 – 2017)

Trung tâm KT & ĐBCLGD thông báo: Kết quả thi các học phần tiếng Anh A2.2, A2.1, tiếng Anh4, 6, tiếng Anh B2.1  lần 1 […]