Thông tin đề án mở ngành đào tạo Thương mại điện tử

thong bao
Thông báo hoãn phát bằng lẻ tại cơ sở đào tạo Hà Đông tuần 26 năm 2018
20/06/2018
thong bao
Chương trình PBL 2018 tại Nhật Bản
28/06/2018

Thực hiện quy định tại khoản 2 Điều 4 Quy định điều kiện, trình tự, thủ tục mở ngành đào tạo và đình chỉ tuyển sinh, thu hồi quyết định mở ngành đào tạo trình độ đại học ban hành kèm theo Thông tư số 22/2017/TT-BGDĐT ngày 06/9/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông thông tin các nội dung về Đề án mở ngành đào tạo Thương mại điện tử. Cụ thể:

  1. Đề án mở ngành đào tạo;
  2. Chuẩn đầu ra ngành  Thương mại điện tử;
  3. Chương trình khung ngành Thương mại điện tử;
  4. Phiếu đánh giá điều kiện mở ngành

312 lượt xem