Thông báo về việc cấp bằng Thạc sĩ Tháng 1 năm 2018 của Học viện

What Is Completely The Most Effective Day-To Carry On A Job Interview
23/01/2018
How To Determine Who TO EMPLOY To Be Your Next Ideal Web Developer
23/01/2018

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông thông báo cấp bằng tốt nghiệp Tháng 1 năm 2018 của Học viện cho các NCS , Học viên, Sinh viên có tên sau:

Danh sách học viên được cấp bằng tốt nghiệp Thạc sĩ (chi tiết đính kèm)

http://portal.ptit.edu.vn/wp-content/uploads/2018/01/33.pdf

 

 

365 lượt xem