Chuyên san ĐT, VT & CNTT

THÔNG BÁO VIẾT BÀI
Chuyên san Tạp chí Khoa học và Công nghệ (VAST)
Các công trình nghiên cứu về
Điện tử, Viễn thông và Công nghệ thông tin
Chuyên san các công trình nghiên cứu về Điện tử, Viễn thông và Công nghệ thông tin của Tạp chí Khoa học và Công nghệ được đồng xuất bản bởi Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (VAST) và Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông (PTIT). Chuyên san đăng tải bài về các kỹ thuật mới, các khái niệm, thuật toán, thí nghiệm và các ứng dụng liên quan trong lĩnh vực điện tử, viễn thông và công nghệ thông tin. Chuyên san cũng nhấn mạnh vào một số nghiên cứu mới trong các lĩnh vực nêu trên, thu hút các bài báo từ các nhà nghiên cứu và các nhóm nghiên cứu hàng đầu ở Việt Nam và trên thế giới.
Chủ đề chính bao gồm, nhưng không giới hạn về:
Điện tử: Lý thuyết điện từ trường; lasers, lượng tử; quang điện tử; sóng viba, sóng milimet; siêu âm điện tử; phân tích mạng lưới; thiết bị và mạch điện tử, thiết kế với trợ giúp máy tính (CAD).
Viễn thông: Thông tin quang; hệ thống mạng và quản lý / vận hành; ăng-ten và truyền sóng; tương thích điện từ (EMC); công nghệ truyền thông không dây; công nghệ truyền quảng bá/truyền không dây khu vực; thông tin vệ tinh; cảm biến; hệ thống định vị, điều khiển và dẫn đường; hệ thống sử dụng không gian cho truyền thông; hệ thống truyền thông đa phương tiện.
Công nghệ thông tin: Hệ thống thông tin; hệ thống máy tính; hệ thống phần mềm và công nghệ phần mềm; kỹ nghệ dữ liệu; hệ thống thông tin Web; điện toán đám mây; tương tác người-máy; hệ thống thông tin văn phòng; mô hình kinh doanh điện tử; công nghệ giáo dục; xử lý hình ảnh và video; nhận dạng ảnh; trực quan máy tính; đồ họa máy tính; xử lý mẫu đa phương tiện; điều khiển y sinh; điện toán nơ ron; công nghệ sinh học.
Các tác giả có thể gửi bài viết chưa công bố, chưa gửi đăng theo hướng dẫn trên trang Chuyên san Tạp chí KHCN (VAST) tại địa chỉ http://ptit.edu.vn/chuyensan và gửi bài về địa chỉ email: journal@ptit.edu.vn .
Chuyên san được xuất bản định kỳ trong tháng 6 và tháng 12 hàng năm.
CALL FOR PAPERS
Special Issue of Journal of Science and Technology (VAST)
on Electronics, Telecommunications and Information Technology
The Special Issue on Electronics, Telecommunications and Information Technology of the Journal of Science and Technology is jointly published by Vietnam Academy of Science and Technology (VAST) and Posts and Telecommunications Institute of Technology (PTIT). The special issue publishes papers on new techniques, concepts, algorithms, experiments and applications concerning all areas of Electronics, Teleommunications and Information Technology. It also highlights some of the emerging research in the fields, attracts cutting-edge publications from leading researchers and research groups in Vietnam and around the world.
Topics of interest include, but are not limited to:
Electronics: Electromagnetic Theory; Lasers, Quantum Electronics; Optoelectronics; Microwaves, Millimeter-Waves; Ultrasonic Electronics; Network Analysis; Electronic Devices and Circuits, Computer Aided Design (CAD).
Telecommunications: Optical Communications; Network System and Management/Operation; Antennas and Propagation; Electromagnetic Compatibility (EMC); Wireless Communication Technologies; Terrestrial Wireless Communication/Broadcasting Technologies; Satellite Communications; Sensing; Navigation, Guidance and Control Systems; Space Utilization Systems for Communications; Multimedia Systems for Communications.
Information Technology: Information Systems; Computer Systems; Software Systems and Engineering; Data Engineering, Web Information Systems; Cloud Computing; Human-computer Interaction; Office Information Systems, e-Business Modeling; Educational Technology; Image and Video Processing; Image Recognition, Computer Vision; Computer Graphics; Multimedia Pattern Processing; Biocybernetics, Neurocomputing; Biological Engineering.
Authors are invited to submit original and unpublished papers following the author guidelines on the website of Special Issue of the Journal of Science and Technology (VAST) at http://ptit.edu.vn/vast and are requested to submit their manuscripts tojournal@ptit.edu.vn.
The Special Issue will be regularly published in June and December every year.