25/12/2017
logo120

Thông tin về luận án tiến sĩ trước bảo vệ cấp Học viện của NCS.Nguyễn Trung Hiếu

Tên đề tài luận án tiến sĩ: Nhóm nhân cyclic và mã cyclic trên vành đa thức Chuyên ngành: Kỹ thuật điện tử Mã số: […]
25/12/2017
logo120

Thông tin về luận án tiến sĩ trước bảo vệ cấp Học viện của NCS.Lê Danh Cường

Tên đề tài: PHÁT TRIỂN PHƯƠNG PHÁP ĐỊNH VỊ VÀ GIÁM SÁT THUÊ BAO GSM ĐẶC THÙ QUA GIAO DIỆN VÔ TUYẾN Chuyên ngành: Kỹ […]
27/11/2017
logo120

Thông tin về luận án tiến sĩ trước bảo vệ cấp Học viện của NCS.Đặng Vũ Tùng

Tên đề tài luận án tiến sĩ: “Phân hạng và dự đoán Gen liên quan đến lệnh bằng các thuật toán dựa trên mạng sinh […]
27/11/2017
logo120

Thông tin về luận án tiến sĩ trước bảo vệ cấp Học viện của NCS.Cao Hồng Sơn

Tên đề tài luận án tiến sĩ: “Nghiên cứu giải pháp cải thiện hiệu năng mạng chuyển mạch gói quang (OPS)” Chuyên ngành: Kỹ thuật […]
22/11/2017
logo120

Thông tin về luận án tiến sĩ trước bảo vệ cấp Học viện của NCS.Nguyễn Toàn Thắng

Tên đề tài luận án tiến sĩ: “Nghiên cứu xây dựng một lớp hàm băm mở rộng mới và khả năng ứng dụng” Chuyên ngành: […]
13/11/2017
logo120

Thông tin về luận án tiến sĩ trước bảo vệ cấp Học viện của NCS.Vũ Thị Thúy Hà

Tên đề tài luận án tiến sĩ: NGHIÊN CỨU CẢI THIỆN HIỆU NĂNG ĐỊNH TUYẾN MẠNG NGANG HÀNG P2P Chuyên ngành: Kỹ thuật viễn thông […]
07/11/2017
logo120

Thông tin về luận án tiến sĩ trước bảo vệ cấp Học viện của NCS.Nguyễn Hà Dương

Tên đề tài luận án tiến sĩ: Nghiên cứu đề xuất phương pháp phân tích và phát hiện lưu lượng bất thường trên mạng internet […]
07/11/2017
logo120

Thông tin về luận án tiến sĩ trước bảo vệ cấp Học viện của NCS.Cao Chính Nghĩa

Tên đề tài luận án tiến sĩ: Nghiên cứu các phương pháp rút gọn thuộc tính và sinh luật quyết định theo tiếp cận tập […]
06/10/2017
logo120

Thông tin về luận án tiến sĩ trước bảo vệ cấp Học viện của NCS.Phạm Mạnh Tuấn

Tên đề tài luận án tiến sĩ: NGHIÊN CỨU, XÂY DỰNG GIẢI PHÁP BẢO MẬT DỮ LIỆU THỜI GIAN THỰC TRUYỀN TRÊN MẠNG IP BẰNG […]
06/10/2017
logo120

Thông tin về luận án tiến sĩ trước bảo vệ cấp Học viện của NCS.Nguyễn Ngọc Điệp

Tên đề tài luận án tiến sĩ: Nghiên cứu, xây dựng giải pháp tích hợp mật mã vào quá trình truyền tin đảm bảo an […]