01/03/2018
logo120

Thông báo về việc bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Học viện NCS. NGUYỄN TRUNG HIẾU

THÔNG BÁO HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG TRÂN TRỌNG THÔNG BÁO : NCS. NGUYỄN TRUNG HIẾU dưới sự hướng dẫn của GS.TS. […]
26/01/2018
logo120

Thông báo về việc bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Học viện NCS. LÊ DANH CƯỜNG

THÔNG BÁO HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG TRÂN TRỌNG THÔNG BÁO : NCS. LÊ DANH CƯỜNG dưới sự hướng dẫn của GS.TSKH. […]
25/12/2017
logo120

Thông báo về việc bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Học viện NCS. ĐẶNG VŨ TÙNG

THÔNG BÁO HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG TRÂN TRỌNG THÔNG BÁO : NCS. ĐẶNG VŨ TÙNG dưới sự hướng dẫn của PGS.TS. […]
25/12/2017
logo120

Thông báo về việc bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Học viện NCS. CAO HỒNG SƠN

THÔNG BÁO HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG TRÂN TRỌNG THÔNG BÁO : NCS. CAO HỒNG SƠN dưới sự hướng dẫn của TS. […]
14/12/2017
logo120

Thông báo về việc bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Học viện NCS. NGUYỄN TOÀN THẮNG

THÔNG BÁO HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG TRÂN TRỌNG THÔNG BÁO : NCS. NGUYỄN TOÀN THẮNG dưới sự hướng dẫn của GS.TSKH. […]
14/12/2017
logo120

Thông báo về việc bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Học viện NCS. VŨ THỊ THÚY HÀ

THÔNG BÁO HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG TRÂN TRỌNG THÔNG BÁO : NCS. VŨ THỊ THÚY HÀ dưới sự hướng dẫn của […]
04/12/2017
logo120

Thông báo về việc bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Học viện NCS. NGUYỄN HÀ DƯƠNG

HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG TRÂN TRỌNG THÔNG BÁO : NCS. NGUYỄN HÀ DƯƠNG dưới sự hướng dẫn của PGS.TSKH. Hoàng Đăng […]
04/12/2017
logo120

Thông báo về việc bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Học viện NCS. CAO CHÍNH NGHĨA

HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG TRÂN TRỌNG THÔNG BÁO : NCS. CAO CHÍNH NGHĨA dưới sự hướng dẫn của GS.TS. Vũ Đức […]
03/11/2017
logo120

Thông báo về việc bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Học viện NCS. NGUYỄN NGỌC ĐIỆP

HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG TRÂN TRỌNG THÔNG BÁO : NCS. NGUYỄN NGỌC ĐIỆP dưới sự hướng dẫn của PGS.TS. Hoàng Minh […]
03/11/2017
logo120

Thông báo về việc bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Học viện NCS. PHẠM MẠNH TUẤN

HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG TRÂN TRỌNG THÔNG BÁO : NCS. PHẠM MẠNH TUẤN dưới sự hướng dẫn của PGS.TS. Lê Mỹ […]