Quyết định về việc Công nhận học vị và cấp bằng Tiến sĩ tháng 4 năm 2018

HS 1
Ngày hội đọc sách PTIT 2018
20/04/2018
tracuuketqua
Thông báo có bằng tốt nghiệp tháng 4 năm 2018
24/04/2018

GIÁM ĐỐC HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG

Căn cứ Quyết định số 879/QĐ-BTTTT ngày 25 tháng 5 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông;

     Căn cứ Thông tư số 10/2009/TT-BGDĐT ngày 07/5/2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo về việc ban hành Quy chế đào tạo trình độ tiến sĩ và Thông tư số 05/2012/TT-BGDĐT ngày 15/02/2012 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đào tạo trình độ tiến sĩ;

      Căn cứ Quyết định số 334/QĐ-HV ngày 14/6/2012 của Giám đốc Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông về việc ban hành Quy định tổ chức đào tạo trình độ tiến sĩ;

Xét đề nghị của Trưởng phòng Đào tạo,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay công nhận học vị và cấp bằng Tiến sĩ cho 04 Nghiên cứu sinh đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ cấp Học viện (danh sách chi tiết kèm theo).

Điều 2. Các Nghiên cứu sinh có tên trong danh sách trên được hưởng quyền lợi do Nhà nước quy định cho người có học vị Tiến sĩ kể từ ngày ký Quyết định.

Điều 3. Chánh văn phòng, Trưởng các phòng: Đào tạo, Tài chính kế toán, Kế hoạch đầu tư; Trưởng khoa Đào tạo Sau đại học, Trưởng các đơn vị có liên quan và các Nghiên cứu sinh có tên tại điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này

Danh sách chi tiết xem file đính kèm

234 lượt xem