Đề tài, dự án cấp Nhà nước năm 2017

NHIỆM VỤ KH&CN CẤP QUỐC GIA NĂM 2017
STT Nội dung Chương trình KHCN Chủ nhiệm Thời gian thực hiện
1 Nghiên cứu phát triển công nghệ xử lý và truyền dẫn dữ liệu tốc độ cao ứng dụng kỹ thuật truyền thông quang vô tuyến cho các hệ thống thông tin vệ tinh
Mã số: VT-CN.01/17-20
Chương trình Khoa học và Công nghệ Vũ Trụ PGS.TS. Đặng Hoài Bắc 2017-2020
2 Nghiên cứu, phát triển hệ thống phân tích vết truy cập dịch vụ cho phép phát hiện, cảnh báo hành vi bất thường và nguy cơ mất an toàn thông tin trong Chính phủ điện tử
Mã số: KC.01.05/16-20
Nghiên cứu các công nghệ và phát triển sản phẩm công nghệ thông tin phục vụ Chính phủ điện tử TS.Hoàng Xuân Dậu 2017-2019
3 Nghiên cứu xây dựng hệ thống công nghệ thông tin thử nghiệm thu thập dữ liệu và phân tích một số chỉ số hiệu năng thực hiện (KPI) của đô thị thông minh phù hợp với điều kiện của Việt nam nhằm phục vụ cho hoạt động của cơ quan quản lý Nhà nước
Mã số: KC.01.04/16-20
Nghiên cứu các công nghệ và phát triển sản phẩm công nghệ thông tin phục vụ Chính phủ điện tử TS. Nguyễn Trung Kiên
Chủ trì: Viện Công nghệ Thông tin và Truyền thông (CDIT)
2017-2019
4 CACS-LMIMO: Giải pháp mã sửa lỗi tiệm cận dung lượng kênh cho hệ thống MIMO lớn
Mã số: 102.04-2016.23
NAFOSTED TS. Nguyễn Văn Thủy 2017-2019