Đề tài, dự án cấp Nhà nước năm 2015

NHIỆM VỤ KH&CN CẤP QUỐC GIA NĂM 2015
STT Nội dung Chương trình KHCN Chủ nhiệm Thời gian thực hiện
1 Cải thiện hệ thống thông tin vô tuyến sử dụng công nghệ thu thập năng lượng thấp
Mã số: 102.04.2014.32
NAFOSTED TS. Võ Nguyễn Quốc Bảo
(Khoa VT2)
2015-2017
2 Đánh giá hiệu năng của những mạng chuyển tiếp vô tuyến dưới sự tác động của phần cứng  không hoàn hảo
Mã số: 102.01-2014.33
NAFOSTED TS. Trần Trung Duy (Khoa CNTT2) 2015-2017
3 Hệ thống thông tin MIMO cỡ rất lớn cho mạng di động tế bào tương lai
Mã số: 102.02-2013.09
NAFOSTED TS. Trương Trung Kiên
(Viện KHKTBĐ)
2014-2016