Bài báo trong nước, quốc tế

08/09/2018
logo thong bao

DANH MỤC BÁO CÁO TẠI CÁC HỘI NGHỊ, HỘI THẢO KHOA HỌC TRONG NƯỚC VÀ QUỐC TẾ 2017

STT Tên bài báo Tác giả (ghi đầy đủ số tác giả như trên bài báo, tác giả VN thì ghi  tên theo trật tự thuận Họ-Đệm-Tên, đủ dấu) Tên Tạp chí khoa học (Ghi rõ đơn vị chủ quản, số kỳ, tập, của tạp chí và số thứ tự trang của bài báo trong tạp chí) 1 28/38 GHz […]
08/09/2018
logo thong bao

DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC ĐĂNG TRÊN TẠP CHÍ KHOA HỌC TRONG NƯỚC NĂM 2017

STT Tên bài báo Tác giả (ghi đầy đủ số tác giả như trên bài báo, tác giả VN thì ghi  tên theo trật tự thuận Họ-Đệm-Tên, đủ dấu) Tên Tạp chí khoa học (Ghi rõ đơn vị chủ quản, số kỳ, tập, của tạp chí và số thứ tự trang của bài báo trong tạp chí) 1 A Data-driven […]
08/09/2018
logo thong bao

DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC ĐĂNG TRÊN TẠP CHÍ KHOA HỌC QUỐC TẾ NĂM 2017

STT Tên bài báo Tác giả (ghi đầy đủ số tác giả như trên bài báo, tác giả VN thì ghi  tên theo trật tự thuận Họ-Đệm-Tên, đủ dấu) Tên Tạp chí khoa học (Ghi rõ đơn vị chủ quản, số kỳ, tập, của tạp chí và số thứ tự trang của bài báo trong tạp chí) 1 A new […]
08/09/2018
logo thong bao

DANH MỤC BÁO CÁO TẠI CÁC HỘI NGHỊ, HỘI THẢO KHOA HỌC TRONG NƯỚC VÀ QUỐC TẾ 2016

STT Tên báo cáo Tác giả Tên Hội nghị, Hội thảo (Kỷ yếu) 1 A Comparative Evaluation for Digital Image Watermarking Techniques in Wireless Image Sensor Networks Lê Hải Triều, Hoàng Trọng Minh, Lang Tuấn Nguyên, Dương Thế Trọng Proceedings of the IEEE Conference on Wireless Sensors (ICWiSE 2016) Langkawi, Malaysia, 10-12 oct, pp.45-49. Electronic ISBN: 978-1-5090-1626-6 DOI: 10.1109/ICWISE.2016.8187760 2 […]
08/09/2018
logo thong bao

DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC ĐĂNG TRÊN TẠP CHÍ KHOA HỌC TRONG NƯỚC NĂM 2016

STT Tên bài báo Tác giả Tên TC khoa học 1 A Data-driven Framework for Remaining Useful life Estimation Nguyễn Đình Hóa TC KHCN Thông tin và Truyền thông / Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, Tập 1, Số 2, (2016), tr.95-107. ISSN: 2525-2224. 2 A method for enhancing message-expansion factor in dtru cryptosystem. Đặng Hoài Bắc, Cao […]
08/09/2018
logo thong bao

DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC ĐĂNG TRÊN TẠP CHÍ KHOA HỌC QUỐC TẾ NĂM 2016

STT Tên bài báo Tác giả Tên Tạp chí khoa học 1 A novel credit scoring prediction model based on feature selection approach and parallel random forest Hà Văn Sang, Nguyễn Hà Nam, Nguyễn Đức Nhân Indian Journal of Science and Technology, Vol.9, 2016, pp.19-22, SCI. ISSN: 0974-6846 (Print), 0974-5645 (Online) 2 A review on hot-IP finding methods and its […]
08/09/2018
logo thong bao

DANH MỤC BÁO CÁO TẠI CÁC HỘI NGHỊ, HỘI THẢO KHOA HỌC TRONG NƯỚC VÀ QUỐC TẾ 2015

STT Tên báo cáo Tác giả Tên Hội nghị, Hội thảo (Kỷ yếu) 1 A graph model for hybrid recommender system Đỗ Thị Liên, Nguyễn Xuân Anh, Nguyễn Duy Phương Proceedings of the 7th International Conference on Knowledge and Systems Engineering (KSE 2015), (8-10/10/2015), Ho Chi Minh city, Vietnam, pp.138-143. ISBN: 978-1-4673-8013-3 2 A novel CPA-secure probabilistic encryption scheme based-on […]
08/09/2018
logo thong bao

DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC ĐĂNG TRÊN TCKH TRONG NƯỚC NĂM 2015

STT Tên bài báo Tác giả Tên TC khoa học 1 A contribution to performance analysis approach of the IEEE 802.11 EDCA in wireless multi-hop networks Hoàng Trọng Minh, Hoàng Minh, Lê Công Đức VNU journal of Computer Science : Computer Science & Communication Engineering, Vol.31, No.1 (2015), pp.45-54. ISSN 0866-8612 2 A fixed point scheme for a nonexpansive mapping, […]
08/09/2018
logo thong bao

DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC ĐĂNG TRÊN TẠP CHÍ KHOA HỌC QUỐC TẾ NĂM 2015

STT Tên bài báo Tác giả Tên Tạp chí khoa học 1 A fusion of data mining techniques for predicting movement of mobile users Dương Thị Thùy Vân, Trần Đình Quế Journal of Communications and Networks, Vol.17,  Issue 6, pp.568 – 581, SCI. DOI: 10.1109/JCN.2015.000104 ISSN: 1229-2370 2 A general model for similarity mesurement between objects Nguyễn Mạnh Hùng, Nguyen […]
08/09/2018
logo thong bao

DANH MỤC BÁO CÁO TẠI CÁC HỘI NGHỊ, HỘI THẢO KHOA HỌC TRONG NƯỚC VÀ QUỐC TẾ 2014

STT Tên báo cáo Tác giả Tên Hội nghị, Hội thảo (Kỷ yếu) 1 A classification of Linear Codes Based on Algebraic Structures and Local Cyclic Codes Nguyễn Trung Hiếu, Nguyễn Văn Trung, Nguyễn Bình Proceedings of The 2014 International Conference on Advanced Technologies for Communications (ATC’14), (15-17/10/2014), Hanoi, Vietnam, pp.349-354. ISSN: 2162-1020 ISBN: 978-1-4799-6955-5 2 A classifier based approach […]