Thông báo: V/v Thời khóa biểu, danh sách lớp học lại môn học thay thế tốt nghiệp ĐH CNTT, Viễn thông T5.2018

THÔNG BÁO: Kết luận của Hội đồng xét chuẩn đầu ra tiếng Anh – Đợt xét 1, tháng 06/2018
07/06/2018
THÔNG BÁO: V/v Rà soát, kiểm tra thông tin của sinh viên chính quy chuẩn bị tốt nghiệp hệ Đại học khóa 2014 các ngành kỹ thuật (các lớp D14VT, CN, ATTT, ĐPT) và hệ Liên thông CĐ-ĐH khóa 2016 (các lớp L16VT,CN)
12/06/2018

Phòng Giáo vụ thông báo:

Ngày 06/08/2018 Cập nhật:

Thời khóa biểu, danh sách lớp học phần học lại môn học thay thế tốt nghiệp của sinh viên hệ Đại học, liên thông CĐ-ĐH chính quy ngành công nghệ thông tin, Viễn thông (tháng 5/2018).

Danh sách lớp môn học học phần cập nhật ngày 8/6/2018 trên hệ thống QLDT. Các sinh viên có sai lệch về thông tin của mình trong danh sách lớp học phần (Mã sinh viên, họ tên, nhóm 01,02) đề nghị liên hệ cô Hà – Phòng Giáo vụ để được xem xét giải quyết

Trân trọng ./.

Tải về:

Thời khóa biểu

Danh sách lớp (cập nhật 8/6/2018)