Thông báo: V/v Thay đổi phòng học ngày 14/07/2018

Thông báo: v/v Hủy các lớp học phần Hè 2018
29/06/2018
Thông báo V/v: Đăng ký xét tốt nghiệp đợt tháng 08/2018 cho sinh viên hệ chính quy các khóa đủ điều kiện tốt nghiệp
18/07/2018

Căn cứ vào kế hoạch về việc tổ chức buổi bảo vệ luận văn thạc sĩ đợt 1 năm 2018  đã được Lãnh đạo Học viện phê duyệt.

Để đảm bảo kế hoạch học tập cho các lớp học hè ; Trung tâm dịch vụ thông báo điều chuyển phòng học của các lớp đang học ở phòng 501, 605,702, 704, 705 giảng đường A2 vào thứ 7 ngày 14 tháng 07 sang học tại các phòng học khác, cụ thể như sau:

 

TT Lớp/nhóm Môn học Giáo viên Phòng học hiện tại Phòng học mới
Buổi  sáng  Thứ 7 03 Vật lý 1 và thí nghiệm Hoàng Thị Lan Hương 501A2 301 A2
Buổi  chiều  Thứ 7 03 Vật lý 1 và thí nghiệm Lê Thị Minh Thanh 501A2 301 A2
Buổi  sáng  Thứ 7 01 Vật lý 2 và thí nghiệm Nguyễn Thị Thúy Liễu 605A2 204 A3
Buổi  sáng  Thứ 7 01 Cơ sở đo lường điện tử Nguyễn Quốc Uy 702A2 206A3
Buổi  chiều Thứ 7 01 Cơ sở dữ liệu phân tán Phan Thị Hà 702A2 206A3
Buổi  sáng  Thứ 7 01 Phát triển phần mềm hướng dịch vụ Nguyễn Trọng Khánh 704A2 404A2
Buổi  sáng  Thứ 7 01 Xử lý âm thanh và hình ảnh Vũ Thị Thúy Hà 705A2 207A3
Buổi  chiều Thứ 7 01 Cơ sở kỹ thuật thông tin vô tuyến Nguyễn Viết Đảm 705A2 207A3