Thông báo: V/v Kết luận của Hội đồng xét, cấp học bổng xét cấp học bổng cho sinh viên hệ CĐ, ĐH chính quy học kỳ 1 năm học 2017-2018

THÔNG BÁO: V/v Rà soát, kiểm tra thông tin của sinh viên chính quy chuẩn bị tốt nghiệp hệ Đại học khóa 2014 các ngành kỹ thuật (các lớp D14VT, CN, ATTT, ĐPT) và hệ Liên thông CĐ-ĐH khóa 2016 (các lớp L16VT,CN)
12/06/2018
Thông báo: V/v Danh sách sinh viên được xét Miễn học/ Miễn thi – chuyển đổi điểm các học phần Tiếng anh (Đợt 2 – 2018)
18/06/2018

Kính gửi:       Các sinh viên các lớp Đại học, Cao đẳng chính quy

 

– Thực hiện kế hoạch năm học 2017-2018 và kế hoạch kinh phí cấp học bổng năm 2018.

– Căn cứ Thông tư số 31/2013/TT-BGDĐT ký ngày 01/08/2013 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về việc sửa đổi, bổ sung khoản 3 điều 2 quyết định số 44/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15 tháng 8 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục & Đào tạo về học bổng khuyến khích học tập đối với học sinh, sinh viên trong các trường chuyên, trường năng khiếu, các cơ sở giáo dục đại học và trung cấp chuyên nghiệp thuộc hệ thống giáo dục quốc dân

– Căn cứ Quyết định số 540/QĐ-GV ngày 20/06/2017 của Học viện về việc ban hành quy định về Tạo lập, quản lý và sử dụng quỹ học bổng sinh viên tại Học viện;

Căn cứ kết quả học tập và rèn luyện học kỳ 1 năm học 2017-2018. Ngày 12/02/2018 Hội đồng xét cấp học bổng của Học viện đã tổ chức phiên họp bàn xét cấp học bổng KKHT học kỳ 2 năm học 2016-2017 đối với sinh viên hệ cao đẳng, đại học chính quy dài hạn của Học viện.

Học viện thông báo kết luận của Hội đồng xét, cấp học bổng tới các lớp sinh viên hệ chính quy dài hạn như sau:

  1. Đối tượng: Sinh viên hệ chính quy dài hạn đang học tại Học viện gồm:

– Hệ Cao đẳng khóa 2015.

– Hệ Đại học các khóa từ 2014, 2015, 2016, 2017.

  1. Tiêu chuẩn và mức xét, cấp học bổng KKHT:

– Sinh viên hoàn thành ít nhất 14 tín chỉ, có kết quả học tập, rèn luyện từ loại khá trở lên, không có học phần không đạt, không bị kỷ luật từ khiển trách trở lên trong kỳ học xét học bổng thì được đưa vào danh sách đề nghị xét học bổng.

– Trong đó:

+ Học bổng loại Xuất sắc: Sinh viên có điểm TBCMR đạt loại Xuất sắc và điểm rèn luyện đạt loại Xuất sắc.

+ Học bổng loại Giỏi: Sinh viên có điểm TBCMR đạt loại Giỏi trở lên và điểm rèn luyện đạt loại Tốt trở lên.

+ Học bổng loại Khá: Sinh viên có điểm TBCMR loại Khá trở lên và điểm rèn luyện đạt loại Khá trở lên.

  1. Phương án xét, cấp học bổng KKHT học kỳ 1 năm học 2017-2018:

Học bổng KKHT được xét chung trong toàn Học viện và cấp theo ngành đào tạo (không phân biệt khóa học) của Học viện và căn cứ vào kết quả học tập và rèn luyện của sinh viên. Trường hợp có từ 02 sinh viên trở lên có ĐTBCMR bằng nhau thì sinh viên có điểm rèn luyện cao hơn sẽ được ưu tiên xét trước.

Căn cứ vào kết quả học tập và rèn luyện của sinh viên, phương án xét học bổng học kỳ 1 năm học 2017-2018 của Học viện như sau:

TT Ngành Miền Mức điểm hệ 4 Số xuất HB Ghi chú
1 Kỹ thuật điện tử truyền thông Miền Bắc ≥ 2,88 154
Miền Nam ≥ 2,78 21
2 Công nghệ thông tin Miền Bắc ≥ 3,12 166
Miền Nam ≥ 3,02 84
3 Kỹ thuật điện, điện tử Miền Bắc ≥ 2,88 86
Miền Nam ≥ 2,78 23
4 Công nghệ đa phương tiện Miền Bắc ≥ 3,45 34
Miền Nam ≥ 3,35 67
5 Truyền thông đa phương tiện Miền Bắc ≥ 3,20 24
Miền Nam
6 An toàn thông tin Miền Bắc ≥ 2,91 49
Miền Nam ≥ 2,81 42
7 Quản trị kinh doanh Miền Bắc ≥ 3,11 61
Miền Nam ≥ 3,01 42
8 Kế toán Miền Bắc ≥ 3,09 75
Miền Nam ≥ 2,99 22
9 Marketing Miền Bắc ≥ 3,11 22
Miền Nam ≥ 3,01 50

4. Danh sách sinh viên được xét cấp học bổng (file kèm theo).

Học viện thông báo phương án xét cấp học bổng KKHT và danh sách dự kiến được cấp học bổng KKHT của cơ sở phía Bắc để các lớp sinh viên biết. Mức học bổng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Học viện. (Riêng cơ sở phía Nam do HVCS thông báo)

Nếu có thắc mắc, khiếu nại đề nghị các sinh viên nộp đơn tại Phòng Giáo vụ (Bộ phận một cửa) trước ngày thứ Sáu (22/06/2018) để được giải đáp.

Học viện sẽ chi trả học bổng KKHT cho các sinh viên từ ngày thứ Tư (20/06/2018). Sinh viên các lớp liên hệ với Phòng Tài chính kế toán (Bộ phận một cửa) để nhận học bổng (Lưu ý: Khi đi nhận mang theo CMTND và thẻ sinh viên)..

Trân trọng!

Tải về: Danh sách sinh viên được cấp học bổng