Thông báo: v/v Hủy các lớp học phần Hè 2018

Thông báo: V/v Tập trung phổ biến kế hoạch học GDQP-AN kỳ hè 2018
19/06/2018
Thông báo: V/v Thay đổi phòng học ngày 14/07/2018
13/07/2018
Phòng Giáo vụ thông báo:
Căn cứ vào việc đăng ký lịch học (Thời khóa biểu) hè 2018 của Sinh viên, Phòng Giáo vụ thông báo danh sách các lớp học phần sẽ hủy trong học kỳ hè do không có Sinh viên đăng ký học (File kèm theo)
Trân trọng./.