THÔNG BÁO V/v: Điều chỉnh lịch học các môn Lý luận chính trị của khóa 2016, 2017 – Học kỳ 1 năm học 2017-2018

THÔNG BÁO TRIỆU TẬP HỌC VIÊN, SINH VIÊN Tham dự Lễ Tổng kết năm học 2016-2017 và Khai giảng năm học 2017-2018
31/08/2017
Thời khóa biểu học tập, danh sách lớp môn học học kỳ 1 năm học 2017-2018
05/09/2017

Kính gửi:   – KHOA CƠ BẢN 1 (BỘ MÔN LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ)

– PHÒNG HÀNH CHÍNH BẢO VỆ

– CÁC LỚP SINH VIÊN ĐẠI HỌC KHÓA 2016, 2017

 

Căn cứ Kế hoạch tập huấn Giảng viên Lý luận chính trị các trường Đại học, Cao đẳng của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Theo đề nghị của Bộ môn Lý luận chính trị;

Phòng Giáo vụ thông báo điều chỉnh lịch học các môn Lý luận chính trị trong học kỳ 1 năm học 2017-2018 tới các Đơn vị và các lớp sinh viên hệ Đại học chính quy khóa 2016, 2017 như sau:

  • Các lớp học phần: Lịch sử các học thuyết kinh tế, Tư tưởng Hồ Chí Minh (khóa 2016); Những nguyên lý cơ bản chủ nghĩa Mác-Lênin 1 (khóa 2017): nghỉ học trong tuần từ ngày 05/09-08/09/2017.
  • Thời gian Dạy – Học bù:

+ Các lớp học phần Lịch sử các học thuyết kinh tế, Tư tưởng Hồ Chí Minh (khóa 2016) dạy, học bù trong tuần từ 04/12-10/12/2017: Thứ, ngày kíp không thay đổi (lịch kèm theo).

+ Các lớp học phần Những nguyên lý cơ bản chủ nghĩa Mác–Lênin 1 (khóa 2017): dạy, học bù theo lịch kèm theo.

Phòng Giáo vụ thông báo tới các Đơn vị có liên quan và các lớp sinh viên biết để cùng phối hợp triển khai thực hiện theo đúng tiến độ đào tạo của Học viện.

Trân trọng thông báo!

Tải về:

Toàn văn thông báo

Lịch thay đổi