Thông báo V/v: Điều chỉnh đăng ký và đăng ký học lại, học hai văn bằng, học cải thiện điểm trong học kỳ I năm học 2018 – 2019

Thông báo: V/v Kế hoạch thu học lại, học cải thiện điểm học kỳ phụ (kỳ hè), năm học 2017-2018
26/07/2018
Thời khóa biểu học tập học kỳ 1 năm học 2018-2019 (Dự kiến)
02/08/2018

Kính gửi:     Các lớp sinh viên ĐH, CĐ, LT chính quy cơ sở đào tạo Hà Đông

Căn cứ kế hoạch đào tạo năm học 2018-2019; Phòng Giáo vụ thông báo kế hoạch tổ chức điều chỉnh đăng ký, đăng ký học ghép lớp trong học kỳ I năm học 2018-2019 cho sinh viên ĐH, CĐ, LT chính quy, như sau:

  1. Điều chỉnh đăng ký các học phần học kỳ 1 năm học 2018-2019:

– Đối tượng: Sinh viên Đại học chính quy các Khóa 2015, 2016, 2017 có nguyện vọng điều

chỉnh đăng ký học các Học phần (theo đúng tiến trình đào tạo của học kỳ 1 năm học 2018 -2019 của khóa, ngành học), mà Sinh viên đã đăng ký trên Phiếu đăng ký học kỳ 1 vào tháng 5/2018.

– Quy định thực hiện:  Sinh viên làm đơn (theo mẫu Phụ lục 4), nộp tại Văn phòng 1 cửa –

Ô số 1 từ ngày 06/08 đến hết ngày 17/08/2018.

  1. Đăng ký học lại, học cải thiện điểm, học 2 văn bằng:

– Đối tượng: Sinh viên các hệ Đại học, Cao đẳng và Liên thông chính quy các Khóa còn

trong thời hạn đào tạo.

– Quy định thực hiện:  

+/ Sinh viên thực hiện việc đăng ký online tại hệ thống http://qldt.ptit.edu.vn từ 10h00 ngày

10/8/2017 đến 16h00 ngày 17/8/2017; Chỉ được phép đăng ký không quá 8 tín chỉ  (Lưu ý: Sinh viên cần phải thường xuyên theo dõi trên hệ thống để hoàn thành việc đăng ký của mình, Phòng Giáo vụ không tiếp nhận Đơn hỗ trợ xử lý nội dung này).   

Phòng Giáo vụ căn cứ dung lượng phòng học, đặc thù môn học, thời gian đăng ký để phê duyệt và thông báo kết quả đăng ký cũng như thời gian nộp kinh phí học lại, học cải thiện điểm học hai văn bằng trên website  http://portal.ptit.edu.vn/giaovu/ hoặc http://qldt.ptit.edu.vn. Sinh viên căn cứ thời khóa biểu đã đăng ký đi học theo quy định (Các trường hợp đăng ký không đúng đối tượng, nguyên tắc, thời gian đều không được công nhận).

Phòng Giáo vụ yêu cầu Ban cán sự của các lớp sinh viên phổ biến đến tất cả sinh viên của lớp và yêu cầu tất cả sinh viên nghiêm túc thực hiện các nội dung của thông báo này.

Tải về:

Toàn văn thông báo

Mẫu phiếu điều chỉnh