Thông báo V/v: Điều chỉnh đăng ký và đăng ký học lại, học hai văn bằng, học cải thiện điểm trong học kỳ II năm học 2017-2018

Thông báo V/v: Đăng ký điều chỉnh nguyện vọng học chương trình tiếng Anh cho sinh viên khóa 2017 thi đạt kỳ thi kiểm tra đầu vào
09/01/2018
Thông báo: V/v Thay đổi giờ giảng môn học Cấu trúc dữ liệu và giải thuật
21/01/2018

Kính gửi:     Các lớp sinh viên ĐH, CĐ, LT chính quy cơ sở đào tạo Hà Đông

Căn cứ kế hoạch đào tạo năm học 2017-2018; Phòng Giáo vụ thông báo kế hoạch tổ chức điều chỉnh đăng ký cũng như đăng ký học ghép lớp trong học kỳ II năm học 2017-2018 cho sinh viên ĐH, CĐ, LT chính quy, như sau:

  1. Đối tượng:
  • Chỉ áp dụng cho những sinh viên có nguyện vọng điều chỉnh lớp học phần đã đăng ký theo kế hoạch; những sinh viên còn nợ môn, sinh viên học hai văn bằng, học cải thiện điểm.
  1. Nguyên tắc và thời gian đăng ký: Sinh viên nghiên cứu kỹ lịch giảng học kỳ II năm học 2017-2018 (Lịch giảng công bố trên trang http://portal.ptit.edu.vn/giaovu/để chủ động lập kế hoạch đăng ký và thực hiện nghiêm túc những điều sau:
  2. Sinh viên học theo học chế tín chỉ có nguyện vọng điều chỉnh đăng ký; sinh viên học theo niên chế (gồm hai đối tượng học lại còn thời hạn đào tạo và học hai văn bằng) và sinh viên học theo học chế tín chỉ học hai văn bằng phải làm đơn (theo mẫu) gửi Bộ phận một cửa – Phòng Giáo vụ từ ngày 18/01/2018 đến ngày 26/01/2018  (Đối tượng này không đăng ký điều chỉnh và học ghép online trên hệ thống).
  3. Sinh viên học theo học chế tín chỉ: Gồm hai đối tượng học lại, cải thiện điểm và học chậm (chưa đăng ký học theo tiến trình chuẩn của Học viện) phải đăng ký online trên http://qldt.ptit.edu.vn từ 10h00 ngày 18/01/2018 đến 17h00 ngày 26/01/2018; Chỉ được phép đăng ký không quá 8 tín chỉ.

Phòng Giáo vụ căn cứ dung lượng phòng học, đặc thù môn học, thời gian đăng ký để phê duyệt và thông báo kết quả đăng ký cũng như thời gian nộp kinh phí học lại, học cải thiện điểm học hai văn bằng trên website  http://portal.ptit.edu.vn/giaovu/ hoặc http://qldt.ptit.edu.vn. Sinh viên căn cứ thời khóa biểu đã đăng ký đi học theo quy định (Các trường hợp đăng ký không đúng đối tượng, nguyên tắc, thời gian đều không được công nhận).

Phòng Giáo vụ yêu cầu Ban cán sự của các lớp sinh viên phổ biến đến tất cả sinh viên của lớp và yêu cầu tất cả sinh viên thuộc các đối tượng trên phải nghiêm túc thực hiện các nội dung của thông báo này.

Tải về:

Phiếu điều chỉnh đăng ký học phần

Mẫu đăng ký học ghép