Thông báo: V/v Danh sách sinh viên có bằng tốt nghiệp tháng 05/2018

Thông báo: Kế hoạch nghỉ hè, kỳ học phụ (kỳ hè), kỳ thi phụ Học kỳ 2 năm học 2017-2018 và Lịch học Học kỳ 1 năm học 2018-2019
18/05/2018
Thông báo: V/v Kế hoạch thu nợ học phí tính đến kỳ II năm học 2017-2018 các lớp hệ Đại học, Cao đẳng, Liên thông chính quy Cơ sở Hà Nội
18/05/2018

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông thông báo cấp bằng tốt nghiệp đợt 1 Tháng 05 năm 2018 của Học viện cho các sinh viên có tên sau:
– Danh sách Sinh viên được cấp bằng tốt nghiệp Đại học chính quy (chi tiết kèm theo)

–  Danh sách Sinh viên được cấp bằng tốt nghiệp Cao đẳng chính quy (chi tiết kèm theo)
Danh sách sinh viên được cấp bằng tốt nghiệp được công bố tại mục Tốt nghiệp Văn bằng trên cổng thông tin điện tử của Học viện tại địa chỉ: http://portal.ptit.edu.vn/
Học viện thông báo và đề nghị:

  • Cơ sở Học viện tại Tp. Hồ Chí Minh thông báo cho các sinh viên của cơ sở đào tạo tại Tp. Hồ Chí Minh được biết; xây dựng kế hoạch tổ chức phát bằng cho các sinh viên và báo cáo Học viện (phòng Đào tạo) trước 01 tuần.
  • Phòng Giáo vụ có trách nhiệm thông báo cho các sinh viên của cơ sở đào tạo Hà Nội được biết.
  • Sinh viên của cơ sở đào tạo phía Bắc hoàn hiện các thủ tục và nhận bằng tại phòng Phát bằng, tầng 2 nhà A1 vào các buổi chiều thứ 3, 5, 6 hàng tuần.

Tải về: Danh sách sinh viên có bằng tốt nghiệp tháng 05/2018