Thông báo: V/v Đăng ký xét tốt nghiệp đợt tháng 8/2017 cho sinh viên hệ chính quy

Kế hoạch thi học kỳ phụ (hè) năm học 2016-2017
27/07/2017
Kế hoạch thi tiếng anh tăng cường T07/2017
28/07/2017

THÔNG BÁO

V/v: Đăng ký xét tốt nghiệp đợt tháng 8/2017 cho sinh viên hệ chính quy các khóa

Đủ điều kiện tốt nghiệp

– Căn cứ kế hoạch đào tạo của Học viện;

– Căn cứ kế hoạch tổ chức thi tốt nghiệp đợt tháng 7 năm 2017 của cơ sở đào tạo Hà Nội.

Phòng Giáo vụ thông báo về việc đăng ký xét tốt nghiệp đợt tháng 8 năm 2017 cho sinh viên như sau:

  • Sinh viên các khóa trước đã trả nợ môn, đã thi đạt tốt nghiệp/học phần thay thế tốt nghiệp và đủ điều kiện tốt nghiệp tính đến thời điểm 31/07/2017 bao gồm: các lớp Đại học chính quy từ khóa 2012 trở về trước, các lớp Cao đẳng chính quy từ khóa 2013 trở về trước, các lớp liên thông CĐ-ĐH chính quy từ khóa 2014 trở về trước làm đơn đăng ký xét tốt nghiệp (theo mẫu gửi kèm) và nộp tại bộ phận một cửa phòng Giáo vụ trước ngày 08/08/2017 (mẫu đơn nhận tại bộ phận một cửa của Học viện).
  • Sinh viên các lớp Đại học chính quy khóa 2013, Liên thông CĐ – ĐH chính quy khóa 2015 và Cao đẳng chính quy khóa 2014 không phải làm đơn đăng ký xét tốt nghiệp. Đến thời điểm xét tốt nghiệp sinh viên đủ điều kiện sẽ được xét đúng theo quy chế và quy định hiện hành của Bộ GDĐT và Học viện.

Phòng Giáo vụ thông báo tới các sinh viên để biết và thực hiện.