Thông báo V/v: Đăng ký xét tốt nghiệp đợt tháng 08/2018 cho sinh viên hệ chính quy các khóa đủ điều kiện tốt nghiệp

Thông báo: V/v Thay đổi phòng học ngày 14/07/2018
13/07/2018
Thông báo: Kế hoạch thi học kỳ phụ (hè) 2017-2018
18/07/2018

Căn cứ kế hoạch đào tạo năm học 2018-2019 của Học viện;

Phòng Giáo vụ thông báo về việc đăng ký xét tốt nghiệp đợt tháng 08 năm 2018 cho sinh viên hệ Cao đẳng, Đại học chính quy như sau:

  1. Sinh viên các khóa trước đã trả nợ môn, đã thi đạt tốt nghiệp/học phần thay thế tốt nghiệp và đủ điều kiện tốt nghiệp tính đến thời điểm 31/07/2018 bao gồm: các lớp Đại học chính quy từ khóa 2013 trở về trước, các lớp Cao đẳng chính quy từ khóa 2014 trở về trước, các lớp liên thông CĐ-ĐH chính quy từ khóa 2015 trở về trước làm đơn đăng ký xét tốt nghiệp (theo mẫu gửi kèm).
  2. Trong đợt xét tháng 8/2018, sinh viên các lớp Đại học chính quy khóa 2014 khối kinh tế, Liên thông CĐ – ĐH chính quy khóa 2016 khối kinh tế và Cao đẳng chính quy khóa 2015 không phải làm đơn đăng ký xét tốt nghiệp. Sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp theo đúng kế hoạch đào tạo sẽ được xét tốt nghiệp đúng theo quy chế và quy định hiện hành của Bộ GDĐT và Học viện. Sinh viên có nhu cầu hoãn xét tốt nghiệp đợt tháng 08/2018 phải làm đơn đề nghị hoãn xét tốt nghiệp.
  3. Các trường hợp đã đăng ký hoãn xét tốt nghiệp các đợt trước nếu có nhu cầu xét tốt nghiệp đợt tháng 08/2018 phải làm đăng ký xét tốt nghiệp.
  4. Thời gian, địa điểm nhận đăng ký: Sinh viên ở các mục 1,2,3 nêu trên nộp đơn tại tại Văn phòng một cửa (Ô số 1 – Giáo vụ) trước ngày 03/08/2018.

Phòng Giáo vụ thông báo tới các sinh viên để biết và thực hiện.

Tải về: Toàn văn thông báo + Mẫu đơn đăng ký xét TN