THÔNG BÁO V/v: Đăng ký xét tốt nghiệp đợt tháng 01/2018 cho sinh viên hệ chính quy các khóa đủ điều kiện tốt nghiệp

Thông báo: Danh sách các sinh viên D13 khối kỹ thuật còn thiếu hồ sơ xét ĐKTN
22/12/2017
Thông báo: V/v Sinh viên vi phạm đăng ký học kỳ 2 năm học 2017-2018
25/12/2017

– Căn cứ kế hoạch đào tạo năm học 2017-2018 của Học viện;

– Căn cứ kế hoạch tổ chức thi tốt nghiệp đợt tháng 12 năm 2017 của cơ sở đào tạo Hà Nội.

Phòng Giáo vụ thông báo về việc đăng ký xét tốt nghiệp đợt tháng 01 năm 2018 cho sinh viên hệ Cao đẳng, Đại học chính quy như sau:

  1. Sinh viên các khóa trước đã trả nợ môn, đã thi đạt tốt nghiệp/học phần thay thế tốt nghiệp và đủ điều kiện tốt nghiệp tính đến thời điểm 15/01/2018 bao gồm: các lớp Đại học chính quy từ khóa 2013 trở về trước (trừ các lớp D13 khối kỹ thuật), các lớp Cao đẳng chính quy từ khóa 2014 trở về trước, các lớp liên thông CĐ-ĐH chính quy từ khóa 2015 (trừ khối kỹ thuật) trở về trước làm đơn đăng ký xét tốt nghiệp (theo mẫu gửi kèm) và nộp tại bộ phận một cửa phòng Giáo vụ trước 17h00 ngày 15/01/2018 (mẫu đơn nhận tại bộ phận một cửa của Học viện).
  2. Sinh viên các lớp Đại học chính quy khóa 2013 khối kỹ thuật, Liên thông CĐ – ĐH chính quy khóa 2015 khối kỹ thuật không phải làm đơn đăng ký xét tốt nghiệp. Đến thời điểm xét tốt nghiệp sinh viên đủ điều kiện sẽ được xét đúng theo quy chế và quy định hiện hành.

Các trường hợp đã đăng ký học cải thiện trong học kỳ 1 năm học 2017-2018 chưa có kết quả thi học kỳ tính đến thời điểm xét, phải làm đơn đề nghị hoãn xét tốt nghiệp vào đợt xét sau (dự kiến tháng 03/2018 theo mẫu đơn chung).

Phòng Giáo vụ thông báo tới các sinh viên để biết và thực hiện.

Tải về: Toàn văn thông báo + Mẫu đơn xin xét TN