Thông báo: V/v: Công bố Thời khóa biểu các học phần trong học kỳ phụ (hè) 2018

Thông báo: Danh sách sinh viên Đủ điều kiện để được xét cấp học bổng KKHT trong Học kỳ 1 năm học 2017-2018 – Cơ sở đào tạo Hà Nội
01/06/2018
Thông báo: Lịch thi chuẩn đầu ra tiếng anh khóa 2014
05/06/2018

Kính gửi:    Các lớp sinh viên ĐH, CĐ, LT chính quy cơ sở đào tạo Hà Đông

 

Căn cứ kế hoạch học kỳ hè 2018, căn cứ đăng ký nguyện vọng của Sinh viên và tình hình bố trí Giảng viên của các Khoa/Bộ môn, Phòng Giáo vụ thông báo về việc mở các lớp học phần trong học kỳ Hè 2018, cụ thể:

  1. Thời khóa biểu và Danh sách các học phần mở trong kỳ Hè 2018: Phụ lục 1
  2. Danh sách các học phần không mở lớp trong kỳ hè:
    • – Các học phần không mở do không còn trong chương trình đào tạo (Phụ lục 2):

  Các sinh viên đăng ký học các học phần không còn trong chương trình đào tạo phải

làm Đơn xin học học phần thay thế (có xác nhận của khoa/Bộ môn), nộp tại Bộ phận 1 cửa – Phòng Giáo vụ trong thời gian từ 04/06/2018 đến ngày 11/06/2018. Việc đăng ký Thời khóa biểu các học phần thay thế thực hiện như việc đăng ký Thời khóa biểu các môn ở mục 1.

  • Các học phần không mở do ít sinh viên đăng ký, học phần thuộc các học phần thay

thế tốt nghiệp, Khoa/Bộ môn không bố trí được Giảng viên: Phụ lục 3 

Các sinh viên đăng ký học các học phần này chú ý theo dõi các thông báo để đăng ký

học ghép cùng các Khóa trong các Kỳ học sau.

Phòng Giáo vụ thông báo và đề nghị các Sinh viên thực hiện việc đăng ký Thời khóa biểu các học  phần được mở lớp trong kỳ học hè theo đúng thời gian đã quy định (đăng ký online trên http://qldt.ptit.edu.vn  từ 9h ngày 04/06/2018 đến 17h ngày 11/06/2018); Phòng Giáo vụ không giải quyết bất kỳ trường hợp Sinh viên nào vi phạm thời gian đăng ký./.

Tải về:

Toàn văn thông báo

Thời khóa biểu các lớp học phần mở trong kỳ phụ 2018

Danh sách các học phần phải học thay thế

Danh sách các lớp học phần không mở trong kỳ phụ 2017-2018