Thông báo V/v: Tổ chức học, học lại các học phần thay thế khối kiến thức tốt nghiệp (T5.2018) – Cập nhật danh sách lớp (21/05/2018)

Thông báo: kế hoạch thu nợ học lại tính đến kỳ II năm học 2017-2018 các lớp hệ Đại học, Cao đẳng, Liên thông chính quy Cơ sở Hà Nội
18/05/2018
Thông báo: V/v Đăng ký lớp học ôn và dự thi theo chuẩn đầu ra tiếng Anh cho khóa 2014
21/05/2018

Kính gửi:       – Các lớp sinh viên: C15VT, C15KT và sinh viên đại học, liên thông CĐ-ĐH chính quy:  khối ngành Viễn thông, CNTT, sinh viên cao đẳng chưa tích lũy đủ khối kiến thức tốt nghiệp.

Căn cứ kế hoạch đào tạo năm học 2017-2018; căn cứ Quy chế, Quy định đào tạo hiện hành về việc học các học phần chuyên môn  thay thế thuộc khối kiến thức tốt nghiệp cho các ngành đào tạo đối với sinh viên học theo học chế tín chỉ;

Phòng Giáo vụ thông báo kế hoạch tổ chức học và thi các học phần thay thế tốt nghiệp để tích lũy đủ số tín chỉ quy định theo chương trình đào tạo, cụ thể:

1.      Sinh viên cao đẳng thuộc các khóa viễn thông và kế toán khóa 2015 và các khóa trước  chưa tích lũy đủ khối kiến thức tốt nghiệp, làm đơn đăng ký học và gửi phòng Giáo vụ (văn phòng một cửa) trước ngày 16/5/2017. Thời gian học từ ngày 14/5/2018.

2.      Sinh viên Đại học, Liên thông CĐ-ĐH chính quy thuộc khối ngành Viễn thông, Công nghệ thông tin chưa tích lũy đủ khối kiến thức tốt nghiệp, chưa đăng ký nguyện vọng trên hệ thống (online) nộp đơn gửi phòng Giáo vụ (văn phòng một cửa) từ ngày 14/5/2018 đến 25/5/2018. Thời gian học từ ngày 28/05/2018, quá thời hạn trên Học viện không xem xét.

3.      Học phí: Nộp theo Quy định, tại Văn phòng một cửa.

Phòng Giáo vụ yêu cầu Ban cán sự các lớp sinh viên  trên phổ biến nội dung của thông báo này đến tất cả sinh viên của lớp.

Mọi thắc mắc xin liên hệ: Phòng Giáo vụ; ĐT: 0438547797

Trân trọng ./.

Tải về:

Thời khóa biểu thay thế tốt nghiệp C15

Thời khóa biểu học tập các lớp ĐH CNTT, Viễn thông

Danh sách lớp học phần học thay thế tốt nghiệp hệ Cao đẳng