Thông báo: V/v Tập trung phổ biến kế hoạch học GDQP-AN kỳ hè 2018

Thông báo: V/v Danh sách sinh viên được xét Miễn học/ Miễn thi – chuyển đổi điểm các học phần Tiếng anh (Đợt 2 – 2018)
18/06/2018
Thông báo: v/v Hủy các lớp học phần Hè 2018
29/06/2018
Thực hiện kế hoạch tổ chức học GDQP-AN kỳ hè 2018, Phòng Giáo vụ thông báo và tổ chức buổi phổ biến các nội dung liên quan đến đợt học cho các Sinh viên đã có đơn đăng ký học GDQP-AN trong kỳ hè 2018:
  • Thời gian: 16h00 -17h00 ngày thứ 4, 27/06/2018
  • Địa điểm: Hội trường 1
  • Thành phần: các Sinh viên đã có đơn đăng ký học GDQP-AN kỳ hè 2018.
Đề nghị các Sinh viên liên quan có mặt đầy đủ, đúng giờ./.

Tải về:

Toàn văn thông báo

Danh sách sinh viên học GDQP