Thông báo V/v: Tổ chức bổ sung 10 lớp học lại cho sinh viên khóa 2013 và các khóa trước còn nợ môn (cập nhật điều chỉnh phòng học 15/12/2017)

Thông báo: Kế hoạch tổ chức kiểm tra phân loại tiếng Anh đầu khóa học (Khóa 2017)
13/12/2017
Thông báo: V/v Thay đổi phòng học
15/12/2017
 • Thực hiện kế hoạch đào tạo năm học 2017-2018;
 • Căn cứ ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Học viện về việc mở các lớp học lại cho sinh viên khóa 2013 (khối kỹ thuật) và các khóa trước còn nợ môn;
 • Căn cứ kết quả đăng ký nguyện vọng từ ngày 3/11 đến 7/11/2017 của sinh viên.

Để tạo điều kiện cho sinh viên có thể hoàn thành chương trình đào tạo và tốt nghiệp, phòng Giáo vụ thông báo tổ chức bổ sung các lớp học lại đối với sinh viên khóa 2013 và sinh viên các khóa trước còn nợ môn. Cụ thể:

 1. Tổ chức bổ sung 10 môn học. Danh sách dưới đây:
 2. Kỹ thuật số
 3. Kỹ thuật vi xử lý (ELE1317)
 4. Lý thuyết thông tin
 5. Kỹ thuật vi xử lý (INT1330)
 6. Lập trình mạng
 7. Ngôn ngữ lập trình C++
 8. Nhập môn công nghệ phần mềm
 9. Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin
 10. Thông tin di động
 11. Vật lý 1 và thí nghiệm
 12. Ban hành kèm thời khóa biểu. Thời gian học bắt đầu từ 15/12/2017

(file kèm theo)

 1. Công bố Danh sách sinh viên đã đăng ký nguyên vọng được xếp lớp (file kèm theo). (Những sinh viên có tên trong danh sách nếu không học phải làm đơn xin hủy nộp Bộ phận một cửa – Phòng Giáo vụ trước 15/12/2017).

Phòng Giáo vụ thông báo tới Ban cán sự các lớp, các sinh viên có liên quan để biết và thực hiện.

Tải về: Danh sách + thời khóa biểu (cập nhật điều chỉnh phòng 15/12/2017)