Thông báo: V/c Điều chỉnh lịch học các lớp trong học kỳ 1 năm học 2018-2019

Thông báo: DSSV đủ điều kiện xét tốt nghiệp tháng 8/2018 (D14 kinh tế, L16QT)
09/08/2018

Kính gửi: Sinh viên các lớp môn học Tư tưởng Hồ Chí Minh và Lịch sử các học thuyết kinh tế

Căn cứ Kế hoạch giảng dạy – học tập học kỳ 1 năm học 2018-2019; Căn cứ tờ trình V/v điều chỉnh lịch giảng các môn học do bộ môn Mac-Lênin phụ trách do bận tham gia bồi dưỡng chính trị năm 2018 (thời gian từ 13/8 đến hết 17/8). Phòng Giáo vụ thông báo:

  • Các lớp Tư tưởng Hồ Chí Minh (từ nhóm 01 đến 34) và Lịch sử các học thuyết kinh tế (từ nhóm 01 đến nhóm 05) sẽ bắt đầu học từ tuần thứ 02 (tuần từ 20-26/8/2018).
  • Lịch học bù sẽ được bố trí tương ứng vào tuần dự trữ (tuần 16, 17). Chi tiết sinh viên xem file TKB kèm theo.

Trân trọng thông báo ./.

Click Xem: Thời khóa biểu điều chỉnh