Thông báo: TKB, Danh sách lớp các học phần thay thế tốt nghiệp D13,L15 kỹ thuật

Thông báo: V/v Danh sách phân chuyên ngành D14DT, D15DPT
01/12/2017
HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN QUY ĐỊNH VỀ ĐÀO TẠO TIẾNG ANH CHO SINH VIÊN HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY TẠI HỌC VIỆN
12/12/2017

Phòng Giáo vụ thông báo;

05/12/2017

Cập nhật điều chỉnh phòng học, cụ thể sinh viên download file kèm.

Thời khóa biểu, danh sách các lớp học phần thay thế tốt nghiệp của sinh viên các lớp đại học chính quy 2013, liên thông CĐ-ĐH chính quy 2015 khối ngành kỹ thuật, và các sinh viên khóa trước còn nợ môn tốt nghiệp, cụ thể sinh viên download file kèm.

Trân trọng./.

Thời khóa biểu

Danh sách lớp học phần tốt nghiệp D13, L15

Danh sách lớp các sinh viên học lại tốt nghiệp

Thời khóa biểu điều chỉnh phòng học (Cập nhật 05/12/2017)