Thông báo: Lịch thi học kỳ 2 năm học 2017-2018 (cập nhật 18/06/2018)

Thông báo: Lịch thi chuẩn đầu ra tiếng anh khóa 2014
05/06/2018
THÔNG BÁO: Kết luận của Hội đồng xét chuẩn đầu ra tiếng Anh – Đợt xét 1, tháng 06/2018
07/06/2018
Phòng Giáo vụ thông báo:
Ngày 18/06/2018
Theo nguyện vọng của giảng viên (tham gia coi thi TNTH Quốc gia), căn cứ đề xuất của Khoa/Bộ môn, phòng Giáo vụ thông báo điều chỉnh kế hoạch thi các môn học:
– Điều chỉnh môn Công nghệ phát thanh truyền hình số lớp D14ĐTMT:
———————————————————————————————————————-
Ngày 11/06/2018
Theo nguyện vọng của giảng viên (tham gia coi thi TNTH Quốc gia), căn cứ đề xuất của Khoa/Bộ môn, phòng Giáo vụ thông báo điều chỉnh kế hoạch thi các môn học:
– CAD/CAM (07 nhóm)
– Đồ án thiết kế hệ thống số (nhóm 01)
———————————————————————————————————————-
Ngày 07/06/2018
Do giáo viên bận tham gia coi thi THPT Quốc gia, phòng Giáo vụ thông báo điều chỉnh lịch thi các môn:
– Chuyên đề thiết kế Đa PT
– Phát triển ứng dụng cho các TB di động (Lớp E14CN)
– Các kỹ thuật lập trình (nhóm 03, 05, 09)
———————————————————————————————————————-
Ngày 21/05/2018
Căn cứ Kế hoạch thi học kỳ 2 năm học 2018-2019; Căn cứ Kế hoạch coi thi tốt nghiệp THPT Quốc gia; Theo đề nghị của các giảng viên giảng dạy; Phòng Giáo vụ kính gửi quý thầy/cô bản điều chỉnh kế hoạch thi học kỳ 2. Kính đề nghị các thầy/cô phối hợp thông báo cho sinh viên trong lớp mình phụ trách.
Trong trường hợp sinh viên bị trùng lịch thi của các môn điều chỉnh với các môn thi khác, kính đề nghị các thầy/cô tạo điều kiện cho sinh viên được điều chỉnh sang ngày thi hợp lý.
———————————————————————————————————————-
Căn cứ Kế hoạch đào tạo học kỳ 2 năm học 2017-2018, phòng Giáo vụ công bố Kế hoạch thi học kỳ 2 năm học 2017-2018. Đề nghị các sinh viên đăng nhập trên hệ thống quản lý đào tạo http://qldt.ptit.edu.vn/ để xem chi tiết.
*Các trường hợp có sai lệch về thông tin đề nghị sinh viên liên hệ thầy Hiếu – phòng Giáo vụ, email: nthieu1@ptit.edu.vn để được xem xét giải quyết.
Trân trọng ./.
Tải về:

Lịch thi điều chỉnh (cập nhật 21/05/2018)

Lịch thi điều chỉnh (Cập nhật 07/06/2018)

Lịch thi điều chỉnh (Cập nhật 11/06/2018)

lịch thi điều chỉnh (cập nhật 18/06/2018)