Thông báo kết quả xét điều kiện thực hiện khối kiến thức tích lũy tốt nghiệp (D14QT, D14KT, D14MR và L16QT)

Thông báo: Danh sách sinh viên khóa 2014 có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế
09/04/2018
Thông báo V/v: Tổ chức học, học lại các học phần chuyên môn thay thế khối kiến thức tốt nghiệp (Tháng 04/2018
10/04/2018

Kính gửi:        Các sinh viên các lớp D14 và L16 khối ngành Kinh tế

Căn cứ kết quả học tập, rèn luyện của sinh viên hệ Đại học chính quy ngành Quản trị kinh doanh, Kế toán, Marketing 2014-2018 và các lớp Liên thông Đại học ngành Quản trị kinh doanh, Kế toán khóa 2016-2018 cùng các phương án đề xuất, kiến nghị, Tiểu ban xét điều kiện thực hiện khối kiến thức tốt nghiệp Cơ sở đào tạo Hà Nội đã thống nhất kết luận:

1. Về điều kiện để được thực hiện các học phần tốt nghiệp: Xét duyệt điều kiện tích lũy khối kiến thức tốt nghiệp: Sinh viên đã hoàn thành báo cáo thực tập tốt nghiệp cuối khóa và không đang trong thời gian bị kỷ luật phải đình chỉ học tập được phép đăng ký thực hiện tích lũy khối kiến thức tốt nghiệp theo hình thức làm Khóa luận tốt nghiệp hoặc học các học phần chuyên môn thay thế. Trong đó:

+ Làm Đồ án tốt nghiệp: Sinh viên có điểm TBC tích lũy đạt: từ 2,50 trở lên đối với tất cả các ngành và nợ không quá 08 Tín chỉ của những học phần không phải tiên quyết của Khóa luận tốt nghiệp.

+ Học các học phần chuyên môn thay thế: các trường hợp đủ điều kiện tích lũy khối kiến thức tốt nghiệp nhưng không được giao làm Khóa luận tốt nghiệp. Các môn học cụ thể theo thông báo của Học viện.

2. Danh sách xét đủ điều kiện: Cụ thể xét duyệt cho: 372 Sv đủ điều kiện, trong đó:

* Ngành QTKD:          137 sinh viên (có danh sách kèm theo)

* Ngành Kế toán:         130  sinh viên (có danh sách kèm theo)

* Ngành Marketing:     105 sinh viên (có danh sách kèm theo)

Trường hợp sinh viên đủ điều kiện thực hiện khối kiến thức tốt nghiệp nhưng có nguyện vọng chưa thực hiện hoặc chuyển từ làm KLTN sang học các học phần thay thế  tốt nghiệp thì phải làm đơn đề nghị gửi Học viện xem xét trong thời hạn 01 tuần sau khi có thông báo kết luận họp của Tiểu ban – nộp theo mẫu trước ngày 14/04/2018 tại VP Một cửa.

3. Các trường hợp có sai sót về kết quả học tập, thuộc diện đủ điều kiện làm Khóa luận tốt nghiệp, sinh viên làm đơn đề nghị gửi phòng Giáo vụ để xác minh, tổng hợp và trình Lãnh đạo Học viện xem xét phê duyệt trước ngày tháng 14/04/2018. Sinh viên kiểm tra kết quả học tập tại trang: http://qldt.ptit.edu.vn theo tài khoản cá nhân.

4. Các sinh viên các hệ, lớp trên chưa đủ điều kiện thực hiện các học phần thay thế tốt nghiệp sẽ được xét cùng khóa sau khi đã tích lũy đủ số tín chỉ còn nợ.

Trân trọng!

 

Trân trọng ./.

Tải về:  Kết quả xét (Cập nhật 10/04/2018)