THÔNG BÁO Kết luận của Hội đồng xét, cấp học bổng xét cấp học bổng cho sinh viên hệ CĐ, ĐH chính quy học kỳ 2 năm học 2016-2017

Thông báo: V/v Mở hệ thống đăng ký Thử môn học học kỳ 2 năm học 2017-2018 cho sinh viên khóa 2017
26/12/2017
Kế hoạch thi các lớp học thay thế tốt nghiệp khóa 2013 (Đợt 2)
29/12/2017

Kính gửi:       Các sinh viên các lớp Đại học, Cao đẳng chính quy

 

Thực hiện kế hoạch năm học 2017-2018 và kế hoạch kinh phí cấp học bổng năm 2017.

– Căn cứ Thông tư số 31/2013/TT-BGDĐT ký ngày 01/08/2013 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về việc sửa đổi, bổ sung khoản 3 điều 2 quyết định số 44/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15 tháng 8 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục & Đào tạo về học bổng khuyến khích học tập đối với học sinh, sinh viên trong các trường chuyên, trường năng khiếu, các cơ sở giáo dục đại học và trung cấp chuyên nghiệp thuộc hệ thống giáo dục quốc dân

– Căn cứ Quyết định số 540/QĐ-GV&CTSV ngày 20/06/2017 của Học viện về việc ban hành quy định về Tạo lập, quản lý và sử dụng quỹ học bổng sinh viên tại Học viện;

Căn cứ kết quả học tập và rèn luyện học kỳ 2 năm học 2016-2017. Ngày 26/06/2017 Hội đồng xét cấp học bổng của Học viện đã tổ chức phiên họp bàn xét cấp học bổng KKHT học kỳ 2 năm học 2016-2017 đối với sinh viên hệ cao đẳng, đại học chính quy dài hạn của Học viện.

Học viện thông báo kết luận của Hội đồng xét, cấp học bổng tới các lớp sinh viên hệ chính quy dài hạn như sau:

  1. Đối tượng: Sinh viên hệ chính quy dài hạn đang học tại Học viện gồm:

– Hệ Cao đẳng khóa 2015.

– Hệ Đại học các khóa từ 2013 (ngành kỹ thuật), 2014, 2015, 2016.

  1. Tiêu chuẩn và mức xét, cấp học bổng KKHT:

– Sinh viên hoàn thành ít nhất 14 tín chỉ, có kết quả học tập, rèn luyện từ loại khá trở lên, không có học phần không đạt, không bị kỷ luật từ khiển trách trở lên trong kỳ học xét học bổng thì được đưa vào danh sách đề nghị xét học bổng.

– Trong đó:

+ Học bổng loại Xuất sắc: Sinh viên có điểm TBCMR đạt loại Xuất sắc và điểm rèn luyện đạt loại Xuất sắc.

+ Học bổng loại Giỏi: Sinh viên có điểm TBCMR đạt loại Giỏi trở lên và điểm rèn luyện đạt loại Tốt trở lên.

+ Học bổng loại Khá: Sinh viên có điểm TBCMR loại Khá trở lên và điểm rèn luyện đạt loại Khá trở lên.

  1. Phương án xét, cấp học bổng KKHT học kỳ 2 năm học 2016-2017:

Học bổng KKHT được xét chung trong toàn Học viện và cấp theo ngành đào tạo (không phân biệt khóa học) của Học viện và căn cứ vào kết quả học tập và rèn luyện của sinh viên. Trường hợp có từ 02 sinh viên trở lên có ĐTBCMR bằng nhau thì sinh viên có điểm rèn luyện cao hơn sẽ được ưu tiên xét trước.

Căn cứ vào kết quả học tập và rèn luyện của sinh viên, phương án xét học bổng học kỳ 2 năm học 2016-2017 của Học viện như sau:

 

TT Ngành Miền Mức điểm hệ 4 Số xuất HB Ghi chú
1 Kỹ thuật điện tử truyền thông Miền Bắc ≥ 3,02 170
Miền Nam ≥ 2,92 05
2 Công nghệ thông tin Miền Bắc ≥ 3,27 159
Miền Nam ≥ 3,17 69
3 Kỹ thuật điện, điện tử Miền Bắc ≥ 3,02 72
Miền Nam ≥ 2,92 31
4 Công nghệ đa phương tiện Miền Bắc ≥ 3,51 52
Miền Nam ≥ 3,41 57
5 Truyền thông đa phương tiện Miền Bắc ≥ 3,30 14
Miền Nam
6 An toàn thông tin Miền Bắc ≥ 3,15 60
Miền Nam ≥ 3,05 14
7 Quản trị kinh doanh Miền Bắc ≥ 3,02 45
Miền Nam ≥ 2,92 46
8 Kế toán Miền Bắc ≥ 3,00 69
Miền Nam ≥ 2,90 13
9 Marketing Miền Bắc ≥ 3,17 27
Miền Nam ≥ 3,07 25
  1. Danh sách sinh viên dự kiến được xét cấp học bổng (file kèm theo).

Học viện thông báo phương án xét cấp học bổng KKHT và danh sách dự kiến được cấp học bổng KKHT của cơ sở phía Bắc để các lớp sinh viên biết. Mức học bổng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Học viện. (Riêng cơ sở phía Nam do HVCS thông báo)

Nếu có thắc mắc, khiếu nại đề nghị các sinh viên nộp đơn tại Phòng Giáo vụ (Bộ phận một cửa) trước ngày thứ Sáu (05/01/2018) để được giải đáp.

Học viện sẽ chi trả học bổng KKHT cho các sinh viên từ ngày thứ Sáu (05/01/2018). Sinh viên các lớp liên hệ với Phòng Kinh tế – Tài chính (Bộ phận một cửa) để nhận học bổng (Lưu ý: Khi đi nhận mang theo CMTND và thẻ sinh viên)..

Trân trọng!

Tải về: Danh sách sinh viên được xét cấp học bổng