Thông báo kế hoạch thi các học phần thay thế tốt nghiệp C14 và D12 (học lại)

Kết luận của Hội đồng xét, cấp học bổng xét cấp học bổng cho sinh viên hệ CĐ, ĐH chính quy học kỳ 1 năm học 2016-2017
16/06/2017
Thông báo cấp bằng tốt nghiệp tháng 06/2017
19/06/2017
Thông báo kế hoạch thi các học phần thay thế tốt nghiệp C14 và D12 (học lại)
Phòng Giáo vụ thông báo:
Kế hoạch thi các học phần thay thế tốt nghiệp cao đẳng chính quy khóa 2014 (C14) và Đại học chính quy khóa 2012 học lại học kỳ 2 năm học 2016-2016.
Cụ thể sinh viên download file kèm.
Trân trọng ./.