Thông báo: DSSV đủ điều kiện xét tốt nghiệp tháng 8/2018 (D14 kinh tế, L16QT)

Thời khóa biểu học tập học kỳ 1 năm học 2018-2019 (Dự kiến)
02/08/2018
Thông báo: V/c Điều chỉnh lịch học các lớp trong học kỳ 1 năm học 2018-2019
13/08/2018

Phòng Giáo vụ thông báo:

Danh sách sinh viên ĐHCQ khóa 2014 khối ngành kinh tế (D14KT, D14QTDN, D14TMDT, D14MR); Liên thông khóa 2016 (L16QT) đủ/chưa đủ điều kiện xét tốt nghiệp đợt tháng 8/2018, bảng điểm toàn khóa kèm theo.

Điểm được tính đến học kỳ 1 năm học 2017-2018 theo chương trình và các môn tốt nghiệp (Khóa luận tốt nghiệp, học phần thay thế tốt nghiệp). Các trường hợp sinh viên còn nợ môn do học lại ở học kỳ 2 năm học 2017-2018 sẽ được xét khi điểm học kỳ 2 năm học 2017-2018 cập nhật trên hệ thống (có thông báo cụ thể sau).

Trường hợp có sai lệch thông tin, chưa nộp đầy đủ các thông tin thẩm định (danh sách chi tiết kèm theo) đề nghị nộp đơn hoặc bổ sung ngay giấy tờ tại VP Giao dịch Một cửa – Ô số 1 đến hết 17h00 ngày 15/08/2018 để được xem xét giải quyết.

 

Trân trọng ./.

Tải về:

Bảng điểm toàn khóa (D14 kinh tế, L16QT) – Cập nhật 10/08/2018

Danh sách các sinh viên thiếu hồ sơ: GKS, Chứng nhận TN THPT