Thông báo: Danh sách sinh viên Đủ điều kiện để được xét cấp học bổng KKHT trong Học kỳ 1 năm học 2017-2018 – Cơ sở đào tạo Hà Nội

Thông báo V/v Điều chỉnh lịch thi môn tin học cơ sở 3 học kỳ 2 năm học 2017-2018
01/06/2018
Thông báo: V/v: Công bố Thời khóa biểu các học phần trong học kỳ phụ (hè) 2018
01/06/2018

Kính gửi:       Các sinh viên các lớp Đại học, Cao đẳng chính quy

 

– Thực hiện kế hoạch năm học 2017-2018 và kế hoạch công tác năm 2018.

– Căn cứ Quyết định số 44/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15/8/2007 của Bộ GD&ĐT và Quyết định số 540/QĐ-GV&CTSV ngày 20/06/2017 của Học viện về việc ban hành quy định về Tạo lập, quản lý và sử dụng quỹ học bổng sinh viên tại Học viện;

Căn cứ kết quả học tập và rèn luyện học kỳ 1 năm học 2017-2018, Phòng Giáo vụ thông báo Danh sách sinh viên đủ điều kiện để được xét cấp học bổng KKHT học kỳ 1 năm học 2017-2018 đối với sinh viên hệ cao đẳng, đại học chính quy dài hạn của Học viện. Cụ thể:

  1. Đối tượng: Sinh viên hệ chính quy dài hạn đang học tại Học viện gồm:

– Hệ Cao đẳng khóa 2015.

– Hệ Đại học các khóa từ 2014 đến 2017.

  1. Tiêu chuẩn và danh sách đủ điều kiện xét cấp học bổng KKHT:

– Sinh viên có kết quả học tập, rèn luyện từ loại khá trở lên, không bị kỷ luật từ khiển trách trở lên trong kỳ học xét học bổng thì được đưa vào danh sách đề nghị xét cấp học bổng KKHT.

– Danh sách sinh viên đủ điều kiện để được xét cấp học bổng KKHT học kỳ 1 năm học 2017-2018 kèm theo.

  1. Tổ chức thực hiện:

Phòng Giáo vụ thông báo danh sách dự kiến được xét cấp học bổng KKHT để các lớp sinh viên biết. Mức học bổng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Học viện. Các trường hợp  sai sót thông tin và có thắc mắc, khiếu nại đề nghị các sinh viên nộp đơn tại Phòng Giáo vụ (Bộ phận một cửa) trước ngày thứ Năm (07/06/2018).

Dự kiến trong tuần 23 (04-10/06/2018) Hội đồng xét cấp học bổng KKHT của Học viện sẽ họp và xác định mức điểm, danh sách sinh viên được nhận học bổng KKHT học kỳ 1 năm học 2017-2018.

Trân trọng!

Tải về:

Danh sách sinh viên đủ điều kiện cấp học bổng học kỳ 1 năm học 2017-2018