Thời khóa biểu học tập học kỳ 1 năm học 2018-2019 (Dự kiến)

Thông báo V/v: Điều chỉnh đăng ký và đăng ký học lại, học hai văn bằng, học cải thiện điểm trong học kỳ I năm học 2018 – 2019
30/07/2018
Thông báo: DSSV đủ điều kiện xét tốt nghiệp tháng 8/2018 (D14 kinh tế, L16QT)
09/08/2018

Phòng Giáo vụ thông báo:

– Cập nhật thời khóa biểu khóa 2018 (dự kiến).

– Công bố thời khóa biểu học tập học kỳ 1 năm học 2018-2019 (dự kiến), cụ thể sinh viên download file kèm. Đề nghị các sinh viên nghiên cứu kỹ thời khóa biểu học tập để chuẩn bị đăng ký lịch phù hợp với bản thân theo kế hoạch đăng ký môn học.

Trân trọng ./.

Tải về:

Thời khóa biểu học kỳ 1 năm học 2018-2019 (Cập nhật 02/08/2018)