Thời khóa biểu học tập, danh sách lớp môn học học kỳ 1 năm học 2017-2018

THÔNG BÁO V/v: Điều chỉnh lịch học các môn Lý luận chính trị của khóa 2016, 2017 – Học kỳ 1 năm học 2017-2018
01/09/2017
Thông báo V/v: Cấp GCNTN tạm thời, bảng điểm toàn khóa và trả hồ sơ HSSV cho sinh viên khóa 2013
06/09/2017

Phòng Giáo vụ thông báo:

1- Cập nhật kết quả xử lý đơn của các sinh viên hệ niên chế, học 2 văn bằng (28/08/2017)

2- Công bố Thời khóa biểu học tập học kỳ 1 năm học 2017-2018.

3- Danh sách lớp môn học/ học phần (Các SV khóa 2017 bổ sung, điều chỉnh lịch sẽ được cập nhật sau)

Các sinh viên kiểm tra thời khóa biểu học tập của mình trên hệ thống Quản lý đào tạo để đi học đúng thời gian quy định.

Trân trọng ./.

Tải về:

Thời khóa biểu học tập học kỳ 1 năm học 2017-2018

Kết quả xử lý đơn hệ niên chế (28/08/2017)

Danh sách lớp môn học/học phần (05/09/2017)