Kế hoạch tổ chức thực tập và thực hiện tích lũy khối kiến thức tốt nghiệp (T4.2018)

Thông báo V/v: Đăng ký môn học kỳ I năm học 2018-2019
16/04/2018
Thông báo triệu tập V/v: Tư vấn và thảo luận về đăng ký chuyên ngành các lớp D15 ngành Marketing
17/04/2018

Các lớp: Đại học chính quy khóa 2014-2019 (các ngành: ATTT, KT ĐTTT, CNTT, CNKT Đ-ĐT, CNĐPT), Liên thông chính quy khóa 2016-2018 (các ngành: KTĐTTT, CNTT)

Thực hiện Kế hoạch đào tạo năm học 2017-2018, 2018-2019 và kế hoạch công tác năm 2018 của Học viện, căn cứ chương trình đào tạo của các ngành/lớp hệ Đại học chính quy khóa 2014-2019 khối ngành kỹ thuật; hệ liên thông đại học chính quy khóa 2016-2018 khối ngành kỹ thuật, Học viện thông báo kế hoạch và giao nhiệm vụ tổ chức Thực tập, thực hiện tích lũy khối kiến thức tốt nghiệp (TTTN, TLKKTTN) của các lớp hệ Đại học chính quy khóa 2014-2019 (các ngành ATTT, CNTT, KTĐTTT, CNKTĐ-ĐT, CNĐPT) và hệ Liên thông khóa 2016-2018 (các ngành CNTT, KTĐTTT) cho các đơn vị liên quan. Cụ thể như sau:

  1. KHUNG KẾ HOẠCH THỰC TẬP TỐT NGHIỆP:
TT Ngành Lớp Sĩ số Thời gian thực tập Đơn vị tổ chức, quản lý Ghi chú
1. ĐTTT D14VT 1-6 351 6 tuần:  Từ 02/7 đến 12/8/2018 Khoa VT1 (chủ trì tổ chức và phân bổ SV).

Viện KHKTBĐ p/h (hướng dẫn khoảng 120 SV)

 
L16VT 05
2. CNTT D14CNPM1-6 312 6 tuần:  Từ 02/7 đến 12/8/2018 Khoa CNTT1 (chủ trì tổ chức và phân bổ sinh viên).

Viện CNTT&TT p/h (hướng dẫn khoảng 150 SV)

 
D14HTTT1-4 210
E14CN 29
L16CN 08
3. ATTT D14AT 1-3 157 6 tuần:  Từ 02/7 đến 12/8/2018
4. Đ-ĐT D14ĐTMT

D14XLTH 1,2

58

91

6 tuần:  Từ 02/7 đến 12/8/2018 Khoa KTĐT1  
5. ĐPT D14PTĐPT

D14TKĐPT1,2

D14TTĐPT1,2

E14PT

33

112

93

53

6 tuần:  Từ 02/7 đến 12/8/2018 Khoa ĐPT(chủ trì tổ chức và phân bổ SV).

Viện CNTT&TT p/h (hướng dẫn khoảng 50 SV)

 
  1. CHI TIẾT KẾ HOẠCH TT, TLKKTTN:

Có phụ lục chi tiết theo các ngành, lớp kèm theo.

Tải về: Khung kế hoạch thực tập- tốt nghiệp