KẾ HOẠCH TỔ CHỨC THỰC TẬP VÀ THỰC HIỆN TÍCH LŨY KHỐI KIẾN THỨC TỐT NGHIỆP

THÔNG BÁO Về việc rà soát, kiểm tra thông tin của sinh viên chính quy chuẩn bị tốt nghiệp hệ Đại học khóa 2014 các ngành kinh tế (các lớp D14QT, KT, MR) và hệ Liên thông CĐ-ĐH khóa 2016 (các lớp L16QT)
02/01/2018
Thông báo V/v: Kế hoạch thu học lại của sinh viên khóa 2013 và các khóa trước còn nợ môn
05/01/2018

Kính gửi: Các lớp: Đại học chính quy khóa 2014-2018 ngành Kế toán, QTKD, Marketing (D14KT, QT, MAR), Liên thông chính quy khóa 2016-2018 ngành QTKD

Thực hiện Kế hoạch đào tạo năm học 2017-2018 (Quyết định số 480/QĐ-HV ngày 19/05/2017 và Quyết định số 563/QĐ-HV ngày 03/07/2017) và kế hoạch công tác năm 2017 của Học viện, căn cứ chương trình đào tạo của các ngành/lớp hệ Đại học chính quy khóa 2014-2018 khối ngành kinh tế (QTKD, Kế toán, Marketing), hệ liên thông đại học chính quy khóa 2016-2018 ngành QTKD. Học viện thông báo kế hoạch và giao nhiệm vụ tổ chức Thực tập, thực hiện tích lũy khối kiến thức tốt nghiệp (TT, TLKKTTN) của các lớp hệ Đại học chính quy khóa 2014-2018 và hệ Liên thông khóa 2016-2018 ngành QTKD cho các đơn vị liên quan. Cụ thể như sau:

  1. KHUNG KẾ HOẠCH THỰC TẬP TỐT NGHIỆP:
TT Ngành Lớp Sĩ số Thời gian thực tập Đơn vị tổ chức, quản lý Ghi chú
1 Quản trị kinh doanh D14QTDN1-2 65 6 tuần: Từ 15/01/2018 đến 11/03/2018 Khoa QTKD1 CN Quản trị doanh nghiệp
D14TMĐT1-2 75 CN Thương mại điện tử
L16QTKD 02 Liên thông
2 Kế toán D14KT 1-3 135 Khoa TCKT  
3 Marketing D14MR 1-3 115 Viện KTBĐ  
  1. CHI TIẾT KẾ HOẠCH THỰC TẬP, TLKKTTN:

Có phụ lục chi tiết theo các ngành, lớp kèm theo.

 

Tải về:

Toàn văn thông báo khung kế hoạch thực tập

Đề cương ngành kế toán

Đề cương ngành marketing

Đề cương chuyrn ngành QTDN

Đề cương chuyên ngành TMĐT