20/09/2018

Lịch thi kỳ thi phụ năm học 2017-2018, lịch thi tiếng anh tăng cường tháng 9/2018

Phòng Giáo vụ thông báo: Căn cứ kết quả thi học kỳ 2 và học kỳ phụ (học kỳ hè) năm học 2017-2018; Căn cứ […]
18/07/2018

Thông báo: Kế hoạch thi học kỳ phụ (hè) 2017-2018

Phòng Giáo vụ thông báo: Kế hoạch thi học kỳ phụ (kỳ hè) năm học 2017-2018. Cụ thể sinh viên download file kèm hoặc xem […]
07/06/2018

Thông báo: Lịch thi học kỳ 2 năm học 2017-2018 (cập nhật 18/06/2018)

Phòng Giáo vụ thông báo: Ngày 18/06/2018 Theo nguyện vọng của giảng viên (tham gia coi thi TNTH Quốc gia), căn cứ đề xuất của […]
05/06/2018

Thông báo: Lịch thi chuẩn đầu ra tiếng anh khóa 2014

Phòng Giáo vụ thông báo: Lịch thi chuẩn đầu ra tiếng anh của khóa 2014, cụ thể sinh viên download file kèm Trân trọng ./. […]
01/06/2018

Thông báo V/v Điều chỉnh lịch thi môn tin học cơ sở 3 học kỳ 2 năm học 2017-2018

Kính gửi: Sinh viên các lớp Tin học cơ sở 3 (các nhóm 01, 02, 03, 04, 06, 07) Về việc điều chỉnh lịch thi […]
14/05/2018

Thông báo: Lịch thi tiếng anh tăng cường học kỳ 2 2017-2018

Phòng Giáo vụ thông báo: Căn cứ kế hoạch tổ chức học các lớp Tiếng anh tăng cường của Trung tâm ĐTBCVT1, phòng Giáo vụ […]
09/03/2018

Kế hoạch thi lần 2 học kỳ 1 năm học 2017-2018

Phòng Giáo vụ thông báo: Ngày 19/03/2018 – Bổ sung môn thi Hệ thông thông tin kế toán trong kế hoạch thi lần 2 HK1 […]
06/03/2018

Kế hoạch thi học kỳ 2 năm học 2017-2018 các lớp cao đẳng khóa 2015

Phòng Giáo vụ thông báo: Căn cứ kế hoạch đào tạo học kỳ 2 năm học 2017-2018, P. GV thông báo Kế hoạch thi học […]
29/12/2017

Kế hoạch thi các lớp học thay thế tốt nghiệp khóa 2013 (Đợt 2)

Phòng Giáo vụ thông báo: Kế hoạch thi các lớp học thay thế tốt nghiệp khóa 2013 (Đợt 2): 11-12/01/2018 Cụ thể sinh viên download […]
19/12/2017

Lịch thi các lớp học lại (lớp riêng) học kỳ 1 năm học 2017-2018

Phòng Giáo vụ thông báo: Lịch thi các lớp học lại (lớp riêng) học kỳ 1 năm học 2017-2018, cụ thể sinh viên download file […]