21/05/2018

Thông báo: Lịch thi học kỳ 2 năm học 2017-2018 (cập nhật 21/05/2018)

Phòng Giáo vụ thông báo: Ngày 21/05/2018 Căn cứ Kế hoạch thi học kỳ 2 năm học 2018-2019; Căn cứ Kế hoạch coi thi tốt […]
14/05/2018

Thông báo: Lịch thi tiếng anh tăng cường học kỳ 2 2017-2018

Phòng Giáo vụ thông báo: Căn cứ kế hoạch tổ chức học các lớp Tiếng anh tăng cường của Trung tâm ĐTBCVT1, phòng Giáo vụ […]
09/03/2018

Kế hoạch thi lần 2 học kỳ 1 năm học 2017-2018

Phòng Giáo vụ thông báo: Ngày 19/03/2018 – Bổ sung môn thi Hệ thông thông tin kế toán trong kế hoạch thi lần 2 HK1 […]
06/03/2018

Kế hoạch thi học kỳ 2 năm học 2017-2018 các lớp cao đẳng khóa 2015

Phòng Giáo vụ thông báo: Căn cứ kế hoạch đào tạo học kỳ 2 năm học 2017-2018, P. GV thông báo Kế hoạch thi học […]
29/12/2017

Kế hoạch thi các lớp học thay thế tốt nghiệp khóa 2013 (Đợt 2)

Phòng Giáo vụ thông báo: Kế hoạch thi các lớp học thay thế tốt nghiệp khóa 2013 (Đợt 2): 11-12/01/2018 Cụ thể sinh viên download […]
19/12/2017

Lịch thi các lớp học lại (lớp riêng) học kỳ 1 năm học 2017-2018

Phòng Giáo vụ thông báo: Lịch thi các lớp học lại (lớp riêng) học kỳ 1 năm học 2017-2018, cụ thể sinh viên download file […]
12/12/2017

Kế hoạch thi học kỳ 1 năm học 2017-2018

Phòng Giáo vụ thông báo: Ngày 28/12/2017 Cập nhật lịch thi điều chỉnh môn học Lập trình web nhóm 1,2,3,4, cụ thể sinh viên download […]
23/11/2017

THÔNG BÁO V/v: Cung cấp thông tin về lịch thi học kỳ 1 năm học 2017-2018 trên trang qldt.ptit.edu.vn

Phòng Giáo vụ thông báo: Hệ thống quản lý đào tạo (http://qldt.ptit.edu.vn) đã cập nhật lịch thi học kỳ 1 năm học 2017-2018, các học […]
13/11/2017

Kế hoạch thi các lớp học thay thế tốt nghiệp khóa 2013 (Đợt 1)

Phòng Giáo vụ thông báo: Kế hoạch thi các lớp học thay thế tốt nghiệp khóa 2013 (Đợt 1): 29-30/11/2017 Cụ thể sinh viên download […]
13/11/2017

Thông báo: Kế hoạch thi lần 2 học kỳ phụ (kỳ hè) năm học 2016-2017

Phòng Giáo vụ thông báo: Ngày 15/11/2017 Cập nhật bổ sung môn Đường lối các mạng của ĐCSVN – Kế hoạch thi lần 2 học kỳ […]