13/08/2018

Thông báo: V/c Điều chỉnh lịch học các lớp trong học kỳ 1 năm học 2018-2019

Kính gửi: Sinh viên các lớp môn học Tư tưởng Hồ Chí Minh và Lịch sử các học thuyết kinh tế Căn cứ Kế hoạch […]
02/08/2018

Thời khóa biểu học tập học kỳ 1 năm học 2018-2019 (Dự kiến)

Phòng Giáo vụ thông báo: – Cập nhật thời khóa biểu khóa 2018 (dự kiến). – Công bố thời khóa biểu học tập học kỳ […]
01/06/2018

Thông báo: V/v: Công bố Thời khóa biểu các học phần trong học kỳ phụ (hè) 2018

Kính gửi:    Các lớp sinh viên ĐH, CĐ, LT chính quy cơ sở đào tạo Hà Đông   Căn cứ kế hoạch học kỳ hè […]
23/05/2018

Thông báo: Danh sách phân lớp chuyên ngành D15MR

Phòng Giáo vụ thông báo: Danh sách phân lớp chuyên ngành của các sinh viên đại học chính quy ngành Marketing khóa 2015 từ học […]
21/05/2018

Thông báo V/v: Tổ chức học, học lại các học phần thay thế khối kiến thức tốt nghiệp (T5.2018) – Cập nhật danh sách lớp (21/05/2018)

Kính gửi:       – Các lớp sinh viên: C15VT, C15KT và sinh viên đại học, liên thông CĐ-ĐH chính quy:  khối ngành Viễn thông, CNTT, sinh viên […]
10/04/2018

Thông báo V/v: Tổ chức học, học lại các học phần chuyên môn thay thế khối kiến thức tốt nghiệp (Tháng 04/2018

Kính gửi:       –   Các lớp sinh viên :  D14QT, D14KT, D14MR, LT16QT Sinh viên các khóa trước (theo học chế tín chỉ) chưa tích lũy […]
06/02/2018

Thời khóa biểu, danh sách lớp môn học học kỳ 2 năm học 2017-2018

Phòng Giáo vụ thông báo: Công bố thời khóa biểu học tập, danh sách lớp môn học học kỳ 2 năm học 2017-2018 (dự kiến). […]
15/12/2017

Thông báo V/v: Tổ chức bổ sung 10 lớp học lại cho sinh viên khóa 2013 và các khóa trước còn nợ môn (cập nhật điều chỉnh phòng học 15/12/2017)

Thực hiện kế hoạch đào tạo năm học 2017-2018; Căn cứ ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Học viện về việc mở các lớp […]
05/12/2017

Thông báo: TKB, Danh sách lớp các học phần thay thế tốt nghiệp D13,L15 kỹ thuật

Phòng Giáo vụ thông báo; 05/12/2017 Cập nhật điều chỉnh phòng học, cụ thể sinh viên download file kèm. Thời khóa biểu, danh sách các […]
19/09/2017

Thông báo: V/v Danh sách phân lớp các lớp D17CQCN13-B, D17CQPT05-B

Phòng Giáo vụ thông báo: Danh sách phân lớp các lớp D17CQCN13-B, D17CQPT05-B. Cụ thể sinh viên download file kèm Trân trọng ./.   Tải […]