13/08/2018

Thông báo: V/c Điều chỉnh lịch học các lớp trong học kỳ 1 năm học 2018-2019

Kính gửi: Sinh viên các lớp môn học Tư tưởng Hồ Chí Minh và Lịch sử các học thuyết kinh tế Căn cứ Kế hoạch […]
09/08/2018

Thông báo: DSSV đủ điều kiện xét tốt nghiệp tháng 8/2018 (D14 kinh tế, L16QT)

Phòng Giáo vụ thông báo: Danh sách sinh viên ĐHCQ khóa 2014 khối ngành kinh tế (D14KT, D14QTDN, D14TMDT, D14MR); Liên thông khóa 2016 (L16QT) […]
02/08/2018

Thời khóa biểu học tập học kỳ 1 năm học 2018-2019 (Dự kiến)

Phòng Giáo vụ thông báo: – Cập nhật thời khóa biểu khóa 2018 (dự kiến). – Công bố thời khóa biểu học tập học kỳ […]
30/07/2018

Thông báo V/v: Điều chỉnh đăng ký và đăng ký học lại, học hai văn bằng, học cải thiện điểm trong học kỳ I năm học 2018 – 2019

Kính gửi:     Các lớp sinh viên ĐH, CĐ, LT chính quy cơ sở đào tạo Hà Đông Căn cứ kế hoạch đào tạo năm học […]
26/07/2018

Thông báo: V/v Kế hoạch thu học lại, học cải thiện điểm học kỳ phụ (kỳ hè), năm học 2017-2018

Căn cứ danh sách sinh viên đăng ký học lại, học cải thiện điểm, học kỳ phụ  năm học 2017-2018 đã được Lãnh đạo Học […]
24/07/2018

Thông báo: V/v Tiếp nhận hồ sơ xét chuyển đổi điểm, xét đạt chuẩn đầu ra tiếng Anh cho sinh viên Đại học chính quy khóa 2014 có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế theo quy định – Đợt 1 – Học kỳ 1, năm học 2018-2019

– Căn cứ Quyết định số 37/QĐ-HV ngày 02/02/2015 và Quyết định số 585/QĐ-HV ngày 04/09/2015 của Giám đốc Học viện Công nghệ Bưu chính […]
23/07/2018

Thông báo: Danh sách sinh viên khóa 2014 xét chuẩn đầu ra tiếng anh đợt 2 (T7.2018)

Học viện thông báo: Danh sách sinh viên khóa 2014 xét chuẩn đầu ra Tiếng Anh đợt 2, cụ thể sinh viên download file kèm. […]
18/07/2018

Thông báo: Kế hoạch thi học kỳ phụ (hè) 2017-2018

Phòng Giáo vụ thông báo: Kế hoạch thi học kỳ phụ (kỳ hè) năm học 2017-2018. Cụ thể sinh viên download file kèm hoặc xem […]
18/07/2018

Thông báo V/v: Đăng ký xét tốt nghiệp đợt tháng 08/2018 cho sinh viên hệ chính quy các khóa đủ điều kiện tốt nghiệp

Căn cứ kế hoạch đào tạo năm học 2018-2019 của Học viện; Phòng Giáo vụ thông báo về việc đăng ký xét tốt nghiệp đợt […]
13/07/2018

Thông báo: V/v Thay đổi phòng học ngày 14/07/2018

Căn cứ vào kế hoạch về việc tổ chức buổi bảo vệ luận văn thạc sĩ đợt 1 năm 2018  đã được Lãnh đạo Học […]