TRUNG TÂM THÍ NGHIỆM – THỰC HÀNH

HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG

 

Địa chỉ  Km 10, Đường Nguyễn Trãi, Q. Hà Đông, Hà Nội
Số điện thoại
Trưởng Trung tâm TS. Nguyễn Quý Sỹ
E-mail  synq@ptit.edu.vn
Phó trưởng Trung tâm TS. Nguyễn Đức Việt
E-mail vietnd@ptit.edu.vn

I. Vị trí, chức năng

Trung tâm Thí nghiệm – Thực hành có chức năng tham mưu và giúp Giám đốc Học viện tổ chức quản lý, điều hành công tác tổ chức thí nghiệm thực hành (viết tắt là TNTH) trong phạm vi toàn Học viện; Trực tiếp triển khai công tác quản lý TNTH tại Cơ sở Đào tạo Hà Nội của Học viện: Quản lý, vận hành và tổ chức khai thác có hiệu quả hệ thống trang thiết bị, phòng TNTH; Tổ chức hướng dẫn TNTH các môn học được giao tại Cơ sở đào tạo Hà Nội của Học viện.

II. Nhiệm vụ, quyền hạn

1. Nghiên cứu, xây dựng, đề xuất ban hành, sửa đổi, bổ sung các quy định quản lý, văn bản hướng dẫn triển khai công tác TNTH trong phạm vi toàn Học viện. Tổ chức thực hiện, kiểm tra, giám sát, tổng kết đánh giá tình hình hoạt động, đề xuất các biện pháp xử lý vi phạm các quy định quản lý đã được ban hành.

2. Trực tiếp quản lý, vận hành hệ thống trang thiết bị, phòng TNTH phục vụ công tác quản lý, hướng dẫn TNTH cho người học và công tác nghiên cứu khoa học của cán bộ, giảng viên, nghiên cứu viên và người học tại Cơ sở Đào tạo Hà Nội của Học viện.

a) Đề xuất, xây dựng kế hoạch, khai thác, sửa chữa, bảo dưỡng, bảo trì và nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị theo định kỳ. Tổ chức thực hiện kế hoạch khi được Giám đốc Học viện phê duyệt.

b) Đầu các kỳ học, năm học thực hiện việc cung cấp thông tin về năng lực phục vụ TNTH của từng phòng TNTH để các đơn vị có liên quan, xây dựng kế hoạch TNTH.

c) Phối hợp với các đơn vị trong việc rà soát, điều chỉnh, bổ sung, ban hành kế hoạch, lịch sử dụng trang thiết bị TNTH theo kế hoạch đào tạo.

d) Thực hiện công tác phục vụ hành chính việc hướng dẫn TNTH, sử dụng trang thiết bị TNTH do Trung tâm quản lý theo lịch đã được Học viện phê duyệt, hoặc các khoa, đơn vị giáo vụ, đào tạo, bồi dưỡng đã phối hợp xây dựng và ban hành (bao gồm các công việc: đảm bảo các điều kiện vật chất phòng TNTH; lập sổ theo dõi nhật ký phòng TNTH; đóng mở cửa; vệ sinh công nghiệp; theo dõi nề nếp; báo cáo tổng hợp và xác nhận giờ TNTH,…).

3. Thực hiện việc hướng dẫn TNTH đối với một số nội dung, môn học, học phần được giao tại cơ sở đào tạo Hà Nội:

a) Thực hiện hướng dẫn TNTH các môn học, học phần được giao đúng tiến độ và đảm bảo chất lượng;

b) Tổ chức kiểm tra, đánh giá quá trình và kết quả TNTH của sinh viên theo quy định của Học viện;

c) Tổ chức biên soạn các tài liệu hướng dẫn thí nghiệm thực hành mà Trung tâm hướng dẫn cho phù hợp với nội dung thí nghiệm thực hành của môn học được Giám đốc Học viện giao.

d) Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện các hoạt động khoa học và công nghệ cho đội ngũ giảng viên của Trung tâm

đ) Tổ chức đánh giá công tác quản lý, hoạt động đào tạo, hoạt động khoa học và công nghệ của cá nhân, của Trung tâm theo yêu cầu của Giám đốc Học viện;

4. Xây dựng kế hoạch phát triển đội ngũ giảng viên, đề xuất thay đổi về tổ chức, nhân sự của Trung tâm; quản lý cán bộ, giảng viên của Trung tâm và tổ chức đánh giá theo quy định của Học viện;

5. Trực tiếp làm đầu mối tổ chức sửa chữa các hệ thống trang thiết bị, phòng TNTH phục vụ công tác tổ chức, hướng dẫn TNTH tại Cơ sở Đào tạo Hà Nội của Học viện.

6. Đề xuất các giải pháp quản lý, nâng cao hiệu quả khai thác, sử dụng hệ thống trang thiết bị, phòng TNTH; tìm kiếm, đề xuất, tổ chức các hoạt động dịch vụ KHCN, đào tạo dưới hình thức hợp đồng dịch vụ. Tổ chức thực hiện và giám sát việc thực hiện sau khi được Học viện phê duyệt.

7. Báo cáo định kỳ và bất thường tình hình hoạt động của Trung tâm theo quy định của Học viện. Chịu trách nhiệm về số liệu báo cáo của đơn vị.

8. Trưởng trung tâm được thừa lệnh Giám đốc Học viện ký các giấy tờ trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao; được Giám đốc Học viện uỷ quyền chủ trì các cuộc kiểm tra, thanh tra những nội dung công tác có liên quan; được tham gia các Hội đồng tư vấn có liên quan của Học viện; chủ động sắp xếp, bố trí, sử dụng, điều hành, quản lý lao động, tài sản được giao; tham gia việc xét khen thưởng, kỷ luật, nâng hạ bậc lương, tuyển dụng, điều động, cho thôi việc cán bộ viên chức và người lao động của Trung tâm; tổ chức thực hiện các chủ trương chính sách, chỉ thị, nghị quyết, quy chế, quy định của cấp trên; chịu trách nhiệm trước Giám đốc, trước pháp luật trong trường hợp trang thiết bị, dụng cụ bị hư hỏng, mất cắp do các nguyên nhân chủ quan của Trung tâm.

9. Thực hiện các nhiệm vụ khác có liên quan khi được Giám đốc Học viện giao (phục vụ với hoạt động có liên quan đã được Lãnh đạo Học viện phê duyệt; các cuộc thi chuyên môn, tiếp các đoàn khách tham quan, các hoạt động dịch vụ đào tạo, bồi dưỡng của Học viện,…).